งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 000056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายภูมิศักดิ์    ศรีสุนะ
1. นางอังคณา    ชูเดช
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพรประภา    แสนณรงค์
1. นางจิตรัตดา    เขียวดวงดี
3 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงธิติยา    ชนไฮ
1. นางสาวปาริฉัตร    ชัยจิต
4 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    สิงห์เสนา
1. นางเฉลิมศรี    รัตนชัย
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวรจักร    ดวงจันทร์
1. นางสาวบุษกร    ธนธีระกุล
6 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา    มโนมัยโรจน์
1. นางมณีรัตน์    จันทร์สูงเนิน
7 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน สพป. หนองคาย เขต 1
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวิทยานันท์    ลาลด
1. นางแก้วใจ    ผิวเหลือง
9 โรงเรียนบ้านกองนาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวิทวัส    ชาติหนองทอน
1. นางสาวปาณิสรา    บุดดาวงษ์
10 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ชัยแสง
1. นางวงศ์เพชร    มีเดช
11 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายคุณากร    สุนทรวิกรานต์
1. นางสุวรรณา    ใจวารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................