งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 000055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. หนองคาย เขต 1
3 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป. หนองคาย เขต 1
4 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1
5 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1
6 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1
9 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1
10 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. หนองคาย เขต 1
11 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณกานต์    เทพแพงตา
1. นางนฤมล    บัวจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................