งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 000054
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพรชิตา    พรมหา
1. นางสาวปสุตา    ชาวชายโขง
2 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงดวงใจ    เสียงเลิศ
1. นางสาวทัศนาพร    ศรีธรรมวงศ์
3 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ใสสะอาด
1. นางสาวฉัตรธิดา    โยประทุม
4 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอทิตยา    อั้วชนะ
1. นางชุดาภา    ปาลสมบูรณ์
5 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิษา    สารพัด
1. นางสาวหงส์สุนีย์    เอื้อรัตนรักษา
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 1. นางสาวพิมสิริ    เจริญรัตน์
1. นายสุรเนตร    เนตรมุข
7 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงแพรพลอย    สิงห์เดช
1. นางพัชรี    วันนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................