งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 000053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอนงค์พร    คงสนิท
1. นางอรพรรณ    แก้วโชติ
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    ดงประถา
1. นางพนารัตน์    ใจขาน
3 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอภัสสรา    สวัสดิ์นาที
1. นางสาวปาริฉัตร    ชัยจิต
4 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจริญา    คำเมืองคุณ
1. นางสมจิตร    วังซ้าย
5 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายโชติ    สุขรมย์
1. MissMarilyn    Molina
6 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนงนุช    จันตะที
1. นางนารี    พิมพ์กลม
7 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอรนุช    แสงสุข
1. นางดาลักษณ์    จันทร์เบาะ
8 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    หัสสา
1. นางแสงระวี    ศรีธร
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    อุดม
1. นางศิริพร    ถาวรไพศาลชีวะ
10 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปัทมาพร    เคางาม
1. นางกัลยรัตน์    คงเดช
11 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายเบญจวรรณ    จันดาบุตร
1. นางเนาวรัตน์    ทองพรหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................