งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 000052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปฏิพร    จิประพันธ์
1. นางสมพร    วิไลลักษณ์
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงศิริญญา    คำเรือง
1. นางพนารัตน์    ใจขาน
3 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพรธิดา    มงคุณแก้ว
1. นางสาวธัญวลัย    ไพศาลอนันต
4 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกนิษฐา    ยางคำพะบุตร
1. นางสมจิตร    วังซ้าย
5 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายกษิดิ์เดช    เตียวสิริชัยสกุล
1. นางสาวรุ่งนภา    เร่งศิริกุล
6 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสวี    อินทชัย
1. นางสาวประภัสสร    วงษ์ขุลี
7 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณา    ศรีพรหม
1. นางวาสนา    ธรรมโชติกุล
8 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    สาริมาตร
1. นางแสงระวี    ศรีธร
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวัชรา    วะรุณดี
1. นางศิริพร    ถาวรไพศาลชีวะ
10 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชภรณ์    สาลิกา
1. นางวงศ์เพชร    มีเดช
11 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    พรมวงษา
1. นายมงคล    คำภู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................