งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 000170
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงชลิตา    การมาโส
2. เด็กหญิงวิราวรรณ    ขันสู้
3. เด็กหญิงพรพิมล    เสนคราม
4. เด็กหญิงวิภาพร    คันธี
5. เด็กหญิงทิติยา    ฤกษ์ดี
6. เด็กหญิงกวินณา    เข็มพรหยิบ
7. เด็กหญิงวราภรณ์    การมาโส
8. เด็กหญิงกัลยา    ฝั่งวาปี
9. เด็กหญิงดวงฤทัย    แถวเพณี
10. เด็กหญิงชลธิชา    แสนทรัพย์
1. นายศรันย์    ภูเกิดพิมพ์
2. นายสุกรรณ    ฉิมหลวง
3. นายเชาวลิตร    เจริญผล
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    ทิพย์สุคนธ์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    ทิพย์ศรี
3. เด็กหญิงกาญจนา    บุผาสน
4. เด็กหญิงณัฐกิจ    โยคันชัย
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สุทธิจักษ์
6. เด็กหญิงเมธินี    ผาบชมพู
7. เด็กหญิงสุนิสา    มูลทาทอง
8. เด็กชายศุภชัย    โพธิเสน
9. เด็กหญิงศศิธร    เพ็งศรีโคตร
10. เด็กหญิงธนภรณ์    โพธิ์ศรีเรือง
1. นางสาวนภัชทา    สุดประเสริฐเลิศล้ำ
2. นางราตรี    สุตมิตร
3. นายสิริพงศ์    ละอองเอกกุลภัค
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................