งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 000169
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์    บูรณะปิยวงค์
2. เด็กหญิงชลธราภรณ์    สุโนภัคดิ์
3. เด็กหญิงภัทรสรณ์    จิตธรรม
4. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ    แท่นหิน
5. เด็กหญิงลลิตา    ลาชะเลา
6. เด็กหญิงเจนจิรา    ปานิเสน
7. เด็กหญิงปาณิสา    มั่นสกุล
8. เด็กหญิงกมลชนก    ชินวงศ์
9. เด็กหญิงทัชชา    แสงศรี
10. เด็กหญิงสุธิดา    นาเมืองรักษ์
1. นางสุจิตรา    รวิวรรณ
2. นายมัธยันต์    ศรีสันต์
2 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจินตนา    บุรมศรี
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์    รักษาภักดี
3. เด็กหญิงจนัญญา    หมื่อนสา
4. เด็กหญิงรัชำาภร    ปัตตายะโส
5. เด็กหญิงเมริษา    มาตร์เจริญ
6. เด็กหญิงอภิญญา    บุรมศรี
7. เด็กชายสุรศักดิ์    สีดาพันธื
8. เด็กชายปริวัฒน์    ชินพลชาย
9. เด็กชายยุทธศักดิ์    ศรีบุญ
10. เด็กชายเอกลักษ์    ชูจิตร
1. นางสาววิภาวดี    ชาวแสน
2. นางสาวสุภัทรา    เสน่ห์ดี
3 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอรทัย    โพทิพรม
2. เด็กหญิงอลิสา    วีไชย
3. เด็กหญิงดารินทร์    บุตรโคตร
4. เด็กหญิงสุพัตตา    โคตรชมภู
5. เด็กหญิงปวีณา    โกษานุช
6. เด็กหญิงทิพมนทา    อ่อนศรี
7. เด็กหญิงจินดาพร    สักเสริม
8. เด็กชายกิตติภณ    วรสันต์
9. เด็กชายปิยะราช    จันทเดช
1. นายพูลฉันท์    ทะแพงพันธ์
2. นางกรอบแก้ว    ทะแพงพันธ์
4 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    วุฒิเป็ก
2. เด็กหญิงเบญญาพร    พิมพ์โคตร
3. เด็กหญิงปภาวรินท์    หนุ่มขุนทด
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    คล่องขยัน
5. เด็กหญิงขวัญนภา    ทินาพิมพ์
6. เด็กหญิงศรมณี    ชัยพัฒน์
7. เด็กชายณัฐนันท์    ผิวเหลือง
8. เด็กชายธนกร    ปัญญาบุตร
9. เด็กชายณรงค์    บรรณารักษ์
10. เด็กชายคหบดี    อักกะมานัง
1. นายเจษฎา    ประวรณา
2. นางวนิดา    วงศ์อารีย์
5 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกัณฑิมา    ผารือคำ
2. เด็กหญิงณัฐพร    อภัยโคตร
3. เด็กหญิงภัทราวดี    วงษ์ภูมี
4. เด็กหญิงณัญชุกานต์    ผาทอง
5. เด็กหญิงประภัสสร    โพธิพรม
6. เด็กหญิงณัฐชา    ทองอาสา
7. เด็กหญิงพรพรรณ    เชื้อชำนาญ
8. เด็กหญิงชฎาพร    พันธ์หนอง
9. เด็กหญิงพรพรรณ    ทองอาสา
10. เด็กหญิงภัทราวดี    ชัยรินทร์
1. นางอุไรวรรณ    อ่อนพรม
2. นางสาวรุจิกาญจน์    โคตะวงษ์
3. นางรัศมี    พันธ์พิมพ์
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายพัชระ    สีหาบุตร
2. เด็กชายสุรวุฒิ    ผิวเพชร
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    ขันอาษา
4. เด็กชายเสกสรร    ชินบุตร
5. เด็กชายอภิสิทธิ์    รูปสะอาด
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุดทองกลาง
7. เด็กหญิงรุ่งตะวัน    ธรรมเสนีย์
8. เด็กหญิงปนัดดา    อึ้งสุวานิช
9. เด็กหญิงกนกพร    เพ็งศรีโคตร
10. เด็กหญิงศรุตา    ภักดิ์ไสย
1. นางสาวนภัชทา    สุดประเสริฐเลิศล้ำ
2. นายชุณห์    บุตรโคตร
7 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงยุพา    ศรีธรรมบุญ
2. เด็กหญิงกฤตยา    ศรีภา
3. เด็กชายเกรียงไกร    สาระยศ
4. เด็กชายวีรพล    ศิริชัย
5. เด็กชายพีระพล    ดงเทียมศรี
6. เด็กชายกิตติศักดิ์    อุปเสน
7. เด็กหญิงปิ่น    ตันนารัตน์
8. เด็กหญิงอริสรา    อินทะพา
9. เด็กหญิงชุติภา    อัควงศ์
10. เด็กหญิงสุนันทา    ศรีภา
1. นายนพฤทธิ์    สิทธิสาร
2. นางสาวสุดารัตน์    สุจริตตานันท์
3. นางเกษร    วิเศษบัณฑิต
8 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    คุณละ
2. เด็กหญิงสุพัตรา    อุดมชัย
3. เด็กหญิงศิวรัตน์    จันทร์น้อม
4. เด็กหญิงอารียา    สาริมาตย์
5. เด็กหญิงอินทิรา    เหตุเกษ
6. เด็กหญิงอัญมณี    สว่างกิจรุ่งโรจน์
7. เด็กหญิงปภัสรา    โคตรโสภา
8. เด็กหญิงปัตร์ติมา    โคตรภักดี
9. เด็กหญิงกมลชนก    จันใด
10. เด็กหญิงอารียา    อนันต์กรุณา
1. นางจินตลา    โคตรชมภู
2. นางสาววัฒนา    อุตมะ
3. นางสุนันท์    ไชยวงศ์
9 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกฤติยา    วงศ์อ่อน
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ทองชม
3. เด็กหญิงศิรภัสสร    เกษทองมา
4. เด็กหญิงนภัสสร    คำพวง
5. เด็กหญิงนันทิชา    เที่ยงตรง
6. เด็กหญิงอมราวดี    เพ็งขยัน
7. เด็กหญิงจินดารัตน์    ไชยเชียงพิณ
8. เด็กหญิงวรันญา    พชรภูมิ
9. เด็กหญิงปวีณา    สายสี
10. เด็กหญิงพรชิตา    บุญยัง
1. นางเพชรา    ศรีสุข
2. นางสุภาวดี    เกษทองมา
10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพชรพร    แก้งอ่อง
2. เด็กหญิงนิตยา    ภูศิฤทธิ์
3. เด็กหญิงมินตรา    พรมคุมพล
4. เด็กหญิงวิภารัตน์    มหานิยม
5. เด็กหญิงบุญยชล    แสนสุภา
6. เด็กหญิงนภาพร    อุดม
7. เด็กหญิงจิรนันท์    นวนคำสิงห์
8. เด็กหญิงธัญจิรา    ชัยปัญหา
9. เด็กหญิงนันชยานีย์    คำภู
10. เด็กหญิงฟ้าสกาว    สอนใจ
1. นางมณีพรรณ    ภูวรรณา
2. นายมงคล    คำภู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................