งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 000166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวรัญญู    สอนคำแก้ว
2. เด็กหญิงสุภัสสร    โพธิ์ศรี
1. นางสรีทิพย    แสนบุญเมือง
2 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวรดา    ชูโชติ
2. เด็กชายภานุพงษ์    สุขปราบ
1. นายไพโรจน์    ราชาวัง
2. นายไพโรจน์    ราชาวัง
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. นายไพศาล    หวังนอก
2. นางสาวพรนิภา    สิมมาหลวง
1. นางปิยานันต์    บูรณะสุทธ์
2. นายประสิทธิ์    คิดตะเสน
4 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวันชัย    โคตะนนท์
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ทำเนาว์
1. นางอุทัยวรรณ    สอนสุภาพ
2. นางสาวกนกอร    ทิพย์สุนา
5 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายเมทนี    ดีเสริม
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    สมสนุก
1. นางทิศารัตน์    มงคลสวัสดิ์
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายเดชานนท์    วันทา
2. เด็กหญิงศรัณญ่า    จันทาทอง
1. นางสาวชนิตา    บุญประกอบ
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายนิรวิทย์    คำเงิน
2. เด็กหญิงมินตรา    ลาบโคกสูง
1. นางรติมล    สุวรรณเกษี
8 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงรัชนีกร    สถานเมือง
2. เด็กชายนฤมิตร    บรรเทา
1. นายจันเพ็ง    วันนา
2. นางพัชรี    วันนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................