งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 000165
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายนครินทร์    รัตนะ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    บูรณะสุทธิ์
1. นางประไพพิศ    ภานุรักษ์
2 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธนายุทธ    วรวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรดา    ศักดิ์งาม
1. นายธีรพล    ป้องทัพไทย
2. นางธิติการ    ป้องทัพไทย
3 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    ท้องถิ่น
2. เด็กหญิงธุวพร    น้อยหนองวุ้ง
1. นางสาววานิช    ทองคำ
2. นายประเสริฐ    ศรีอรรคพรหม
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวีระชัย    แสงไสย์
2. เด็กหญิงปองจิต    พนักศรี
1. นางปิยานันต์    บูรณะสุทธ์
5 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    น้อยตะริ
2. เด็กชายณัฐดนัย    เธียรธนเกียรติ
1. นางวนิดา    วงศ์อารีย์
2. นางสาวจุฑามาศ    พุทธา
6 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    กิณเสน
2. เด็กหญิงกัลยา    โพนแปะ
1. นางสุปราณี    ไตรยางค์
2. นางรสริน    ศรีราช
7 โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปริญญา    แสนโยทะกะ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์    วาโส
1. นายชำนาญ    สิงหเสรี
2. นางกรรณิกา    พลเยี่ยม
8 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงชุตินันท์    เด่นดวง
2. เด็กชายชุติเดช    ชัยสาลี
1. นางสาวโศภิน    สีมา
2. นางสาวชุติมดี    ชาธิรัตน์
9 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายคชาพล    ดีขยัน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    ภาสวัสดิ์
1. นางสาวประภาพร    บุญพาเกิด
2. นางจิราภรณ์    มณีรัตน์
10 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายทักษิณ    ศิลปชัย
2. เด็กหญิงนวพร    สังข์วงศ์
1. นางเพชรา    ศรีสุข
2. นางสุภาวดี    เกษทองมา
11 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอดิศร    ธนาคุณ
2. เด็กหญิงชนกนันท์    กฤษณะพันธุ์
1. นางมณีพรรณ    ภูวรรณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................