งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 000164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายปิยะราช    อุทาทอง
2. เด็กหญิงสิรีธร    วงษ์จันทร์
1. นางปัฐมา    ทะมีพันธ์
2 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวิทวัฒน์    มุทุตา
2. เด็กชายอาทิตยา    ปราบจะบก
1. นางจินตนา    มหันต์
3 โรงเรียนบ้านดงต้อง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    เฟือจันทร์
2. เด็กชายปฏิภาณ    ผาแก้ว
1. นางกมลชนก    เรืองเดช
2. นางสาวสิรินทร์ญา    คงแก้ว
4 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอดิเทพ    บุญชิ
2. เด็กหญิงกมลเนตร    สร้างลี
1. นายรุ่ง    บุญยิ่ง
2. นางจันทร์เพ็ญ    สินพรม
5 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอาจรีย์    พลศักดิ์
2. เด็กชายภวาภพ    พานุรักษ์
1. นางสาววาสนา    แซ่ตั้ง
2. นางสาวสุพิศ    ทะแพงพันธ์
6 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา    โพธิ์ชัยศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองอาสา
1. นางสุปราณี    ไตรยางค์
2. นางรสริน    ศรีราช
7 โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวิมลประภา    โปรตาเวทย์
2. เด็กชายธนกฤต    รัตนพิมาตย์
1. นายชำนาญ    สิงหเสรี
2. นางกรรณิกา    พลเยี่ยม
8 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะนุช    อาศักดา
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์    หล่ายบุญ
1. นางปภาวี    อินทะจะกะ
9 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายศิวพล    บ้านซอง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    วนารัตน์
1. นางวิไลวรรณ    กุลบุตร
2. นางรัตติยา    สัมพันธ์
10 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายเกศศักดิ์    สายศรี
2. เด็กหญิงกัญญาวี    กล่อมอรัญ
1. นางปิติยา    สงวนบุญ
11 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงชมพุนุช    ศรีอ้วน
2. เด็กชายมินธดา    แก้วโกฏ
1. นางนวลตา    จันทร์ศรี
2. นางเนาวรัตน์    ทองพรหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................