งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 000156
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวิไลพร    ไชยสุข
1. นางสาวดวงจิต    ราชชมภู
2 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงชรินทร    ประวาสุข
1. นางสาวฉัตรธิดา    โยประทุม
3 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงชยานันท์    ช้างทอง
1. นางอุทัยวรรณ    สอนสุภาพ
4 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    โคตะเสนา
1. นางทิศารัตน์    มงคลสวัสดิ์
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงศรัณญ่า    จันทาทอง
1. นางสาวชนิตา    บุญประกอบ
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายประกาศิต    แซ่บุ่ย
1. นางพูนศรี    ทองวิเศษ
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสไบทิพย์    คำพันธ์
1. นางรัชนี    ต่างกง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................