งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 000155
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงมีนา    สิทธิรัตน์
1. นางสุจิตรา    รวิวรรณ
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงชนานันทร์    คะเชนทร์
1. นางฐิติอร    แสนบุญศิริ
3 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนุศรา    สตำตี
1. นางวันทนีย์    ถาวรจักร์
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายชยพล    บันนัน
1. นางจิตตานันทิ์    ทองแถม ณ อยุธยา
5 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงธนัชพร    กุลธัญวัฒน์
1. นางสาวพรรณนา    สุวรรณทรัพย์
6 โรงเรียนหัวหาดวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวัชลาวลี    ยอดมงคล
1. นายยอดเพชร    ธรรมฤทธิ์
7 โรงเรียนบ้านโคกคำ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวรวุฒิ    คำสว่าง
1. นายวิรัตน์    แก้วมหาชัย
8 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายสายทอง    โคตตาแสง
1. นางเกษร    วิเศษบัณดิษฐ์
9 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงศิรดา    แซ่จึง
1. นางวีณา    บุตรเวทย์
10 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ    ปาระมี
1. นางลักษณ์นารา    สัตย์ซื่อ
11 โรงเรียนบ้านพานพร้าว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    บุญมี
1. นางชนิกา    ศรีระษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................