งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 000154
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสิริภัทรษร    สมศรี
1. นางกนกวรรณ    นามบุดดี
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงศิริประภา    แก้วคำ
1. นางฐิติอร    แสนบุญศิริ
3 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนัชชา    นาจอมเทียน
1. นางวันทนีย์    ถาวรจักร์
4 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายปิ่นพงศ์    ชาวหลวง
1. นางพรรณผกา    พวงกันยา
5 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงคีตรภัทร    ปัญญา
1. นางสาววาสนา    แซ่ตั้ง
6 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายไชยวัฒน์    นิลเกตุ
1. นางรสริน    ศรีราช
7 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    วงษ์หาญ
1. นางจารุวรรณ    บุตรสีทัด
8 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    สาริมาตร
1. นางสมเพชร    ยะงาม
9 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายพีรพงษ์    แก่นท้าว
1. นางวีณา    บุตรเวทย์
10 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงณิฌาภัทร    ปรางค์
1. นางลักขณา    บำรุงเอื้อ
11 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนิรชา    ไตรฟื้น
1. นางแววมยุรี    ประเสริฐสังข์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................