งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 000148
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงเทพธิดา    พิมโพพันธ์
2. เด็กชายสุดใจ    พุทธา
3. เด็กหญิงสุนิษา    แป้นน้อย
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ชานันโท
5. เด็กชายพิริภัท    หอมประภา
1. นางสาวเบญจมาภรณ์    ฤทธิ์จอหอ
2. นางสุชาดา    จันทร์ศรีนวล
2 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. นางสาวกรรณิกา    สีมา
2. นางสาวศิริวรรณ    อิงคเตชะ
3. เด็กหญิงกุลสตรี    อังคะราช
4. เด็กชายทรงกลด    แก้วก่า
5. นายวราวุธ    บุตรศรี
1. นายจันเพ็ง    วันนา
2. นางพัชรี    วันนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................