งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 000147
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    โคตรวงษา
2. เด็กหญิงวนิดา    วัฒนาสุข
3. เด็กชายเจษฎากร    จันทร์บวร
4. เด็กหญิงเสาวดี    วิทย์ไธสง
5. เด็กหญิงอรุณโรจน์    ราชฐาน
1. นายไตรภพ    ทิพสุวรรณ
2. นางสาวพณิตา    สุริยะ
2 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอุ้มบุญ    ปราณิคม
2. เด็กชายชินวัตร    นาทันตรึก
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ    ทวีวงศ์แสงทอง
4. เด็กหญิงชลนิศา    สาบุญมา
5. เด็กชายจเรศักดิ์    คำภาพงษา
1. นายฉลอง    พันธุระ
2. นางวิมาน    อุตรธิยางค์
3 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายศุภกฤต    แสงบุตร
2. เด็กชายธนภัทร    แดงนา
3. เด็กหญิงอรพรรณ    สิงห์พรม
4. เด็กหญิงอรอุมา    ชมทอง
5. เด็กหญิงนรินญา    แสงวงศ์
1. นายอรรถสิทธิ์    ปลัดพรหม
2. นางปิติยา    สงวนบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................