งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 000146
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    นามพรหม
2. เด็กหญิงอรุณี    พรหมสุ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    นามชัย
4. เด็กหญิงชุลีพร    ชาอินทร์
5. เด็กชายกัมพล    จันผกา
1. นางสาวดวงจิต    ราชชมภู
2. นายสุวรรณ์    การมาโส
2 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา    วงศ์ชำนาญ
2. เด็กหญิงเกตุวรินทร์    จันทร์หอม
3. เด็กหญิงละอองดาว    สุทธิอาศัย
4. เด็กหญิงปนัดดา    ฤทธิ์ศรี
5. เด็กชายยุทธนา    จันทรานุช
1. นางสุนิจ    โสดาวิชิต
2. นางสุพินดา    สุวิธรรมา
3 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสุวิตา    ปริวันตา
2. เด็กหญิงสิริรักษ์    หัสสา
3. เด็กหญิงสุภารัตน์    จันทะนิตย์
4. เด็กหญิงประภัสสร    สุนทรชัย
5. เด็กหญิงณิชาดา    จ่าชัย
1. นางอุทัยวรรณ    สอนสุภาพ
2. นางสาวกนกอร    ทิพย์สุนา
4 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอดิศร    บัวเงิน
2. เด็กชายปานเพชร    ดวงมาลา
3. เด็กชายชาตรี    ทรัพย์สิน
4. เด็กหญิงเจนจิรา    ปราบพาล
5. เด็กหญิงเกตุวลี    ใจอาจ
1. นายทองม้วน    เกษรมาลา
2. นายสมาน    พิมพ์ภักดิ์
5 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์    ชื่นบุญชู
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    จันทฤทธิ์
4. เด็กหญิงเอริญา    สีตอง
5. เด็กชายชานนนท์    บัวไหล
1. นายอรรถสิทธิ์    ปลัดพรหม
2. นางปิติยา    สงวนบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................