งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 000145
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกนกนภา    ศรีสุระ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุญรีบส่ง
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์    เหล่าหนาด
4. เด็กหญิงนิชา    เพ็งศรี
5. เด็กหญิงบุญญา    พรหมสูตร
1. นางสุจิตรา    รวิวรรณ
2. นางกนกวรรณ    นามบุดดี
2 โรงเรียนบ้านสาวแล สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงภาวิณี    น้ำใส
2. เด็กหญิงอันนิสสา    จำปาทอง
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์    ประทุมรัตน์
4. เด็กหญิงมุธิตา    บุญธรรม
5. เด็กชายนนทวัฒน์    จำปาทอง
1. นางลัดดาวัลย์    ใจหาญ
2. นางทองเปรียว    อักษร
3 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนา    ขันโฮม
2. เด็กหญิงอรอุมา    หารินไสล
3. เด็กหญิงอภิญาภรณ์    โคตรมะณี
4. เด็กหญิงกุลธิดา    ภูวงศ์
5. เด็กหญิงปุณยารัตน์    พังราช
1. นางสุวรรณี    ศรีอวน
2. นายประสิทธิ์    มูลไทย
4 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสรวงสุดา    ขุนใหญ่
2. เด็กหญิงอาทิตติยา    อาสนานิ
3. เด็กหญิงน้ำหวาน    ศิริวงศ์ขันธ์
4. เด็กชายกิตติศักดิ์    แก้วมาตย์
5. เด็กชายภูวนัย    พาติกบุตร
1. นางสาวชมัยพร    คล่องดี
2. นางสาววาสนา    แซ่ตั้ง
5 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญรดา    เห็มสังหาร
2. เด็กหญิงพรนภา    แท่นหิน
3. เด็กหญิงระวีพร    ไขศรี
4. เด็กหญิงพิมพร    อาสนะชัย
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ชลภักดิ์
1. นางราตรี    มาตะวงศ์
2. นางพิกุล    จันทะสุวรรณ์
6 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจินดามณี    นาสิงห์ทอง
2. เด็กชายทนากร    สีมืด
3. เด็กหญิงจริยา    หานาม
4. เด็กหญิงวนิศรา    อุปเทพ
5. เด็กชายเมธา    รามประพฤติ
1. นายเสถียร    พิมพะนิตย์
2. นายอมร    ธรรมวิเศษ
7 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ    เครือแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาดา    ใจบุญ
3. เด็กหญิงรัญชนา    เกียรติอำไพ
4. เด็กหญิงนิภาพร    ไชยพร
5. เด็กหญิงศศิวิมล    วรวิเวศ
1. นางสุนันท์    ไชยวงศ์
2. นางสาววัฒนา    อุตมะ
8 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนวพร    สังข์วงศ์
2. เด็กชายสุวรรณหงษ์    ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงปริญญา    แสนสุข
4. เด็กหญิงภาวิณ๊    วงศ์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงอภิญญา    ขำโพธิ์
9 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายสุริยา    ไชยซ้อน
2. เด็กหญิงจิราภา    ประศรีทะโก
3. เด็กหญิงชนกนันท์    กฤษณะพันธุ์
4. เด็กหญิงกฤติยา    ศรีระษา
5. เด็กหญิงอังศุมา    ตุลาพันธุ์
1. นางมณีพรรณ    ภูวรรณา
2. นายมงคล    คำภู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................