งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 000144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอดิศักดิ์    สีหานาม
2. เด็กหญิงนภัสสร    พรมเทศ
3. เด็กหญิงนิธิพร    อนุสนธ์
4. เด็กหญิงอรวรรณ    คายวงศ์ศรี
5. เด็กชายชินวิวัฒน์    ทองเผือก
1. นายจักรพงษ์    กองภา
2. นายทวีศักดิ์    เสนาคำ
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพิกุล    สิงห์ชัย
2. เด็กหญิงสิริวิมล    จันสี
3. เด็กหญิงมาริษา    เหง้าที
4. เด็กหญิงวิภารัตน์    ต้นสวรรค์
5. เด็กหญิงมณธิรา    ดีต่อ
1. นางเทียรทอง    คำใบ
2. นางอรุณี    แสนคำคิด
3 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายนพรัตน์    แวงแสน
2. เด็กชายอชิตะ    สีหไตร
3. เด็กหญิงกัญฐลักษณ์    มาสุข
4. เด็กหญิงทิตยา    บุญช่วย
5. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    กองศรี
1. นางสาวอรวรรณ    อาคม
2. นางสาวสุดใจ    ดวงศรี
4 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวรวรรณ    พาลุกา
2. เด็กหญิงจรัญญา    บัวดัง
3. เด็กหญิงธนวรรณ    วงศ์อาจ
4. เด็กหญิงนภัสสร    แสนละมุล
5. เด็กชายเสกสรร    หารินไสล
1. นางสาวอรัญญา    สารีโพธิ์
2. นายสุนตัน    ชัยทองคำ
5 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอรรยา    วงศ์ภูมี
2. เด็กหญิงรอยปัก    โคตรชมภู
3. เด็กชายทินกร    มีทุกดวง
4. เด็กชายปริญญา    ตาตะมิ
5. เด็กชายศราวุฒิ    โกษาเกศ
1. นางสาววาสนา    แซ่ตั้ง
2. นางสาวสุพิศ    ทะแพงพันธ์
6 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น สพป. หนองคาย เขต 1
7 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงธนัญญา    อุทุมพา
2. เด็กหญิงปริชาติ    ภักดีรักษ์
3. เด็กหญิงเปรมธิญา    แสนสวาท
4. เด็กหญิงฐิตากา    อุ่นโสภา
5. เด็กหญิงจิราพร    ทองโคตร
1. นางชนิภา    สมบุศย์
2. นางนงเยาว์    มุนิวงศ์
8 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    สายศรี
2. เด็กหญิงเพชรลดา    โสภาใต้
3. เด็กชายทินกร    แสนสุข
4. เด็กชายสุทธิชัย    จันลา
5. เด็กชายธนวัฒน์    เที่ยงตรง
1. นายประมวล    อันภักดี
2. นางสุพรีวรรณ์    นามบุปผา
9 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายเฉลิมพล    ชูบัวทอง
2. เด็กหญิงเกศสุดา    กองอุด
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    วระวัด
4. เด็กหญิงภัทรประภา    แสนงาม
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชัยดี
1. นางไพลิน    รำงาม
2. นางอรพิน    พนหมปากดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................