งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 000143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    ชาอินทร์
2. เด็กหญิงชุลีพร    ชาอินทร์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    นามชัย
4. เด็กชายมงคล    นาหนองตูม
5. เด็กหญิงอรุณี    พรหมสุข
1. นางสาวดวงจิต    ราชชมภู
2. นางสาวทวีพร    เศรษฐรักษ์
2 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวรินทร    ตาลอำไพ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ    ชัยอามาตย์
3. เด็กหญิงสุพัตรา    ตันนารัตน์
4. เด็กหญิงทัดดาว    พิทักษ์กุล
5. เด็กหญิงกานดา    กลีบบัว
1. นายพรมมา    แสนบุญ
2. นายพิสิษฐ์    สุดตา
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงภัสราพรรณ    สุภาวรรณ์
2. เด็กหญิงรักษิณา    พรมภิภักดิ์
3. เด็กหญิงชไมภรณ์    ปัสสาวะโก
4. เด็กหญิงพัชริกา    พรมภิภักดิ์
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    ภูตามาตย์
1. นางสาวนภัชทา    สุดประเสริฐเลิศล้ำ
4 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. นางสาวศิรประภา    ใจดี
2. นางสาวณัฏฐริณีย์    ศรีสมรัก
3. เด็กหญิงมัชยา    สีแก้ว
4. เด็กหญิงสิริพร    วิชากูล
5. เด็กหญิงสุวนันท์    มณีจันทร์
1. นายจันเพ็ง    วันนา
2. นางพัชรี    วันนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................