งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 000142
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสาวแล สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    จำปาทอง
2. เด็กหญิงอรนิชา    คำภูแก้ว
3. เด็กหญิงแสงเทียน    จำปาทอง
4. เด็กหญิงอริสา    แวงวงศ์
5. เด็กหญิงรวิวรรณ    คำภูแก้ว
1. นางทองเปรียว    อักษร
2. นางลัดดาวัลย์    ใจหาญ
2 โรงเรียนบ้านตอแก สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงฉันทิกา    ท้าวน้อย
2. เด็กหญิงรัชนีกร    วงศ์ดี
3. เด็กหญิงสุมินตรา    สิงห์ธงชัย
4. เด็กชายสมาน    สลาพิมพ์
5. เด็กชายเอกพล    ศรีลาดเลา
1. นางปรียา    องค์นาม
3 โรงเรียนอนุบาลหัสดี สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปริญญา    มโนรัตน์
2. เด็กหญิงศิริประภา    ศรีบ้านโพน
3. เด็กหญิงเจนจิรา    จายะรัตน์
4. เด็กหญิงธนพร    ดอนพุดซา
5. เด็กหญิงนิติธาดา    โสดาพิชิต
1. นายวันชัย    ตาสว่าวง
4 โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร    อินทะขีณี
3. เด็กหญิงทิพยเกสร    คิตรโคตร
4. เด็กหญิงศุทธินี    วรรณรุณ
5. เด็กหญิงปานิสา    ศรีปัญญา
1. นางดาวนคร    โพธิดา
2. นางละออ    แสวงสุข
5 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราพร    ทุ่มรักษา
2. เด็กหญิงลักษณ์นารา    ศรีสมพร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุขประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรศิริ    อัคฮาด
5. เด็กชายวายุ    สุวอ
1. นายปรีดา    หาญชาตะ
2. นางอริสรา    ธรรมศร
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอุษา    ทินาทิพย์
2. เด็กหญิงพจนารถ    อินทิวงศ์
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    สุวรรณคินี
4. เด็กหญิงจุไรรัตน์    ชัยกิจ
5. เด็กหญิงเบญจมาพร    ชัยกิจ
1. นายชุณห์    บุตรโคตร
2. นางสาวนภัชทา    สุดประเสริฐเลิศล้ำ
7 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายสมบัติ    พลอยศรี
2. เด็กชายพชร    จันโนนแซง
3. เด็กชายเชิดศักดิ์    โชคเฉลิม
4. เด็กชายเจษฎา    สาริมาตย์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์    แสงปราณี
1. นายรังสรรค์    กุลาสา
2. นายฉัตรชัย    นันทะมีชัย
8 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอภิสรารัตน์    แสนทิพย์
2. เด็กหญิงศริญญา    ลอยแสวง
3. เด็กหญิงแคทลียา    บัวติก
4. เด็กหญิงทิพากร    ลอยแสวง
5. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    ผิวผาด
1. นางนงเยาว์    มุนิวงศ์
2. นางชนิภา    สมบุศย์
9 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพร    ยะสุนทร
2. เด็กหญิงอัญชลี    ไตยพันธ์
3. เด็กหญิงพรชิตา    อริกุล
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ยะสุนทร
5. เด็กหญิงนันทิดา    บัวจำนงค์
1. นางนิยม    มงคุณแก้ว
2. นางยุภา    โคธิเสน
10 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงดุสิตา    ดวงดี
2. เด็กหญิงจิราภา    นวนคำสิงห์
3. เด็กชายณัฐพงษ์    จันทวงษ์
4. เด็กชายพัชระ    ชัยเจริญ
5. เด็กชายณัฐพล    ไชยงาม
1. นายนราธิป    ชุมศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................