งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 000141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    วรรณาพรม
2. เด็กหญิงสุชาดา    บูรณะสุทธิ์
3. เด็กหญิงวัญญาพร    ชาวกะมุด
4. เด็กหญิงวณิชชา    กรจักร์
5. เด็กหญิงพิชชาพร    ฝ่ายชาวนา
1. นายมัธยันต์    ศรีสันต์
2. นายนพดล    ชาวพรอน
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปณิตา    สีสจันทร์จร
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    ประกอบเสียง
3. เด็กหญิงวิลาสินี    สีจันทร์จร
4. เด็กชายพัฒนพงษ์    แสนบุญศิริ
5. เด็กชายธนศักดิ์    โปรดสูงเนิน
1. นางอรุณี    แสนคำคิด
2. นางฐิติอร    แสนบุญศิริ
3 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจรรยาพร    ศรีงาม
1. นางสาวจอมทอง    อบอุ่น
4 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอนุชา    ส่องใส
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์    พรมศรี
3. เด็กหญิงวาสนา    สาคร
4. เด็กหญิงอนุษรา    อินทร์โชค
5. เด็กหญิงบุญยานุช    ส่างช้าง
1. นางอาทร    ลือหาญ
2. นางสาววิชชุวรรณ    โวหาร
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจีรพรรณ    ชมภูนาวัฒน์
2. เด็กหญิงจิตรทิวา    แสงรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณธิชา    มาลัยศรี
4. เด็กหญิงธิติพร    บัวแก้ว
5. เด็กหญิงรุจิรา    ชาสุทธศรี
1. นางนภัชทา    สุดประเสริฐเลิศล้ำ
2. นางศิริพร    บทมาตย์
6 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงภิสรารัตน์    แสนทิพย์
2. เด็กหญิงศริญญา    เงินไหลนอง
3. เด็กหญิงทิพากร    ลอยแสวง
4. เด็กหญิงแคทลียา    บัวติก
5. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    ผิวผาด
1. นางชนิภา    สมบุศย์
2. นางนงเยาว์    มุนิวงศ์
7 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวันวิสา    วินิจผล
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    มุลมานัส
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ส่องแสง
4. เด็กหญิงพรพิมล    หลงภูงา
5. เด็กชายบุญศิริ    ศรีรักษา
1. นายนราธิป    ชุมศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................