หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประกอบ กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสวัสดิ์ มูลศรี รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายโชคชัย สกุลทอง รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสีออ น้อยวัน รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายผดุง ผาบสิมมา รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายมติชน มูลสูตร รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายตระกูล สุวรรณเทพ รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายวริทธิ จันทามี รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสัมฤทธิ์ เจริญดี อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายประทีป ทะแพงพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอาคม สุขเสริม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายวุฒิพงษ์ บทมาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสถิตย์ สีสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสังข์ ใจขาน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสมหมาย เกษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่
24 นายสมชาย ปัญญาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
25 นายประยูร พรหมสูตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
26 นายธีรภพ วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่
27 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่
28 นายอุลัยมูล ชัยนคร ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
29 นายชัยยุทธ์ ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
30 นายดิลก แสงรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
31 นายวัฒนา อธิกูล ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
32 นางวงเดือน ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
33 นางอรพันธ์ แก้วโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
34 นางสุมิตรา จันทะวิไล ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
35 นางพงษ์ลัดดา รัตนติสร้อย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
36 นางระเบียบ พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
37 นายสัมฤทธิ์ ประวิเศษ พนักงานขับรถ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่
38 นายสุวรรณ มาลาศรี พนักงานขับรถ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่
39 นายสิริชัย สิริจันโท พนักงานขับรถ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่
40 นายสไกรจักษ์ วงศ์นุกูล พนักงานธุรการ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่
41 นายโยธิน จิตอำมาตย์ พนักงานธุรการ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่
42 นายประถม บทมาตย์ ช่างไม้ ๓ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่
43 นายวินัย ธูปขันธ์ ช่างไม้ ๓ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่
44 นายวีระ บุตรวงษ์ ยาม สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่
45 นายวิรุต โคตหานาม ยาม สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการจัดสถานที่
46 นายวิชัย กิจกาล ช่างไม้ ๓ โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้า คณะกรรมการจัดสถานที่
47 นายบวร พระราช ช่างไม้ ๓ โรงเรียนจันทราราม คณะกรรมการจัดสถานที่
48 นายครอง ชัยสาลี ช่างไม้ ๓ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่
49 นายสมเจตย์ ภาษาเวทย์ ช่างไม้ ๓ โรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการจัดสถานที่
50 นายสมพร สีสันต์ ช่างไม้ ๓ โรงเรียนอักษรอดุลย์วิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
51 นายประสาท นันทะโพธิ์เดช ช่างไม้ ๓ โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
52 นายไมตรี กองใจ ช่างไม้ ๓ โรงเรียนมีชัยวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
53 นายจำนง แน่นอุดร ช่างไม้ ๓ โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสาร คณะกรรมการจัดสถานที่
54 นายสุภาพ ภานุรักษ์ ช่างไม้ ๓ โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการจัดสถานที่
55 นายชนันท์ จันทเวทย์ ช่างไม้ ๓ โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการจัดสถานที่
56 นายสิทธิจันทร์ วรรณเสน ช่างไม้ ๓ โรงเรียนวัดธาตุบังพวน คณะกรรมการจัดสถานที่
57 นายครอง ชัยสาลี ช่างไม้ ๓ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการจัดสถานที่
58 นายอุดร พรประทาน ช่างไม้ ๓ โรงเรียนหนองผือวิทยาคม คณะกรรมการจัดสถานที่
59 นายพูนศักดิ์ โคตรชมภู ช่างไม้ ๓ โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
60 นายคำพันธ์ ดวงสี ช่างไม้ ๓ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
61 นายแสวง ไชยชิน ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
62 นายสวัสดิ์ คุณาบัณฑิต ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
63 นายอาคม สุขเสริม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ คณะกรรมการจัดสถานที่
64 นายอังกาบ กงนาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดสถานที่
65 นายอัมพร คำวันดี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดสถานที่
66 นายสวัสดิ์ มูลศรี รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
67 นายชุมพล พงษากลาง ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
68 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
69 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
70 นางสมลักษณ์ บุญประกอบ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
71 นางสาวสังวาล ชาวเหนือ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
72 นายละมุล ศรีภูดิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
73 นายสมชัย จันทะคาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
74 นางมยุรี สายืน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
75 นายโชคชัย สกุลทอง รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
76 นายสมชัย น้อยบรรเทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
77 นายวุฒิพงษ์ บทมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
78 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
79 นางธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
80 นางสาวยุวดี ขวาวงษ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
81 นายมัธยันส์ สีสันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
82 นางปริศนา พะกะยะ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
83 นางวชิรา วงศ์ภูธร ครูโรงเรียนบ้านโคกคอน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
84 นายประยงค์ สีลาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
85 นางสาวหงสุนีย์ เอื้อรัตนรักษา ครูโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
86 ว่าที่ ร.ต.ชัยญา ยาพรหม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
87 นายทวีพงษ์ กองแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
88 นายสัมฤทธิ์ เจริญดี อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นางปริศนา พะกะยะ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางวิรัชฎา พงษากลาง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางสาวศรัญญา คุณาวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางสาวพูลสมบัติ จันฒิไชย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางนันทิยา อดุลโภคาธร ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางปาริชาติ เลขะยานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางพงษ์ลัดดา รัตนติสร้อย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางนิรมล ใจซื่อ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางสวาท ไตรโยธี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางพนมพร ธาตุไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางสุภาภรณ์ แก้วอาษา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางสาวมัธยม ลิมมะณีประเสริฐ เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางสาวณัฎฐณิชา ธิติธรกุล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางสาววิชิตา ธิติธรกุล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางสาวภัณฑิรา หล้าคอม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางสาวนิภาพร พระภิเภก ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางสาวจีรกานต์ จันดาศักดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางสาวชนัญญา สุกใส ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางสาวพินทอง ธรรมสมบัติ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางชวนพิศ ปรีดีวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางปิยพร สิงห์สุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการปะสานงาน บริหารงานทั่วไป
113 ว่าที่ พ.ต.พิฑูรย์ พิลาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการปะสานงาน บริหารงานทั่วไป
114 ร.ต.ต. ควง บุญปัน หัวหน้าผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้าน จ.หนองคาย คณะกรรมการปะสานงาน บริหารงานทั่วไป
115 ว่าที่ พ.ต. จักรพงษ์ กองภา ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการปะสานงาน บริหารงานทั่วไป
116 นายพิชัย พิมพิสนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการปะสานงาน บริหารงานทั่วไป
117 นายพิสิษฐ์ สุวรรณทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการปะสานงาน บริหารงานทั่วไป
118 นายนภดล ชาวพรอน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการปะสานงาน บริหารงานทั่วไป
119 นายฉัตรชัย ชะโยจะ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการปะสานงาน บริหารงานทั่วไป
120 นายทวีศักดิ์ เสนาคำ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการปะสานงาน บริหารงานทั่วไป
121 นายมารุต วงษ์เดช ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการปะสานงาน บริหารงานทั่วไป
122 ร.ต.ต.องอาจ อันตะยา ผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้าน จ.หนองคาย คณะกรรมการปะสานงาน บริหารงานทั่วไป
123 ร.ต.ต.บวร พนมพงศ์ ผู้ประสานงานลูกเสือชาวบ้าน จ.หนองคาย คณะกรรมการปะสานงาน บริหารงานทั่วไป
124 นายสีออ น้อยวัน รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
125 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
126 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
127 นายประทีป ทะแพงพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
128 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
129 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
130 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
131 นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
132 นางสาวมณฑา อาสนชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
133 นางอุมาพร คงสนิท นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
134 นางพนมพร ธาตุไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
135 นางพรรณี หินวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
136 นางฤตินันท์ บุญกอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
137 นางสาวประภาพร บุญพาเกิด ครูโรงเรียนป่าสักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
138 นางสาวบัวคำ บุญจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเวียงคุก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
139 นายศักดา แสงฟ้าม่วง ครูโรงเรียนบ้านผาตั้ง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
140 นายทะนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล ครูโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
141 นางชมัยพร จินาพร ครูโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
142 นางสาวกัลยาณี พลศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
143 นายเชาวลิต ประลันย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
144 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
145 นายผดุง ผาบสิมมา รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
146 นายสถิตย์ สีสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
147 นางสมหมาย เกษร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
148 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
149 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
150 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
151 นายนิวัฒน์ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
152 นางเฉลิมศรี รัตนชัย ครูโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
153 นางนบชุลี ตระกลมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
154 นายไกรฤกษ์ เทพนีรมิตร ครูโรงเรียนบ้านเบิด คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
155 นางสาวชนัญญา สุกใส ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
156 นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล ครูโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
157 นางจิตติมา จิตตะเสน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
158 นายอรรถสิทธิ์ ปลัดพรหม ครูโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
159 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร
160 นายมติชน มูลสูตร รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนและจัดหางบประมาณจากภายนอก
161 นายสมคะเน พิสัยพันธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมโรงเรียนเอกชน คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนและจัดหางบประมาณจากภายนอก
162 นายจีระศักดิ์ ปรีดีวงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนและจัดหางบประมาณจากภายนอก
163 นายประหยัด เถื่อนหมื่นไวย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนและจัดหางบประมาณจากภายนอก
164 นายสมชัย น้อยบรรเทา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนและจัดหางบประมาณจากภายนอก
165 นางพูลสมบัติ พัสดร ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนและจัดหางบประมาณจากภายนอก
166 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนและจัดหางบประมาณจากภายนอก
167 นายชุมพล พงษากลาง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายระดมทุนและจัดหางบประมาณจากภายนอก
168 นายตระกูล สุวรรณเทพ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
169 นายชะโลม ตรีศักดิ์ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
170 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
171 นายประทีป ทะแพงพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
172 นายอาคม สุขเสริม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
173 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
174 นายวุฒิพงษ์ บทมาตย์ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
175 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
176 นางสาวพินทอง ธรรมสมบัติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
177 นายธีรภพ วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
178 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
179 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
180 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
181 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
182 นางสาวอภิญญา ตังประพฤติกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
183 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
184 นางธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
185 นายสถิตย์ สีสวาท ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
186 นายสังข์ ใจขาน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
187 นางสมหมาย เกษร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
188 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
189 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
190 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
191 นายวริทธิ จันทามี รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคายเขต ๑ คณะกรรมการดูแลและประสานงานจัดนิทรรศการถนนคนเรียน
192 นายสถิตย์ สีสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการดูแลและประสานงานจัดนิทรรศการถนนคนเรียน
193 นายอาคม สุขเสริม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ คณะกรรมการดูแลและประสานงานจัดนิทรรศการถนนคนเรียน
194 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ คณะกรรมการดูแลและประสานงานจัดนิทรรศการถนนคนเรียน
195 นายสังข์ ใจขาน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการดูแลและประสานงานจัดนิทรรศการถนนคนเรียน
196 นางสมหมาย เกษร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลและประสานงานจัดนิทรรศการถนนคนเรียน
197 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลและประสานงานจัดนิทรรศการถนนคนเรียน
198 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลและประสานงานจัดนิทรรศการถนนคนเรียน
199 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลและประสานงานจัดนิทรรศการถนนคนเรียน
200 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลและประสานงานจัดนิทรรศการถนนคนเรียน
201 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลและประสานงานจัดนิทรรศการถนนคนเรียน
202 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดูแลและประสานงานจัดนิทรรศการถนนคนเรียน
203 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สนับสนุนการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]