หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nki1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางอุบลวรรณ ขอดคำโรงเรียนมีชัยวิทยาประธาน
2. นางดาราวรรณ ต้นยวดโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางยุพา อรรถการุณพันธ์โรงเรียนบ้านโพนพระกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ทันสีโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
5. นางนิตยา ดอนเกิดโรงเรียนบ้านหัวทรายเลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นายถาวร พุฒเขียวโรงเรียนบ้านวังยาวประธาน
2. นางสาวหยาดพิรุณ แพงโคตรโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
3. นางดวงพร พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
4. นางไพเราะ วุฒิวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ คงดีโรงเรียนสระใครไชยยานุเคราะห์เลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิทยา บูรณะสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยาประธาน
2. นางบรรจบ เจริญขวัญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
3. นางพัชรี วันนาโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
4. นางผกามาศ จันทร์ใสโรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการ
5. นางบุษบา ศรีระวงษาโรงเรียนเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายณเรศ ดาวแก้วผอ.โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนาประธาน
2. นางสาวลัดดา กาหวายครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
3. นางอารณีย์ ชัยเจริญครู โรงเรียนอนุบาลอรุษรังษีกรรมการ
4. นางวราพร งามวิเศษครู โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางวาสนา ศรีแสงครู โรงเรียนบ้านสาวแลเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสามารถ โสภาเวทย์โรงเรียนหัวหาดวิทยาประธาน
2. นางสมจิต ขันหนองจอกโรงเรียร่วมมิตรวิทยานกรรมการ
3. นางสุพี สิงห์สุขศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นางอรุณี แสนคำคิดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี บุตรแก้วโรงเรียนบ้านนางิ้วเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ มูลทาทองโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ประธาน
2. นางไพจิตร บุญเสริมโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
3. นางรัชนี สิงหาพรมโรงเรียนบ้านเหมือแอ่กรรมการ
4. นางพัชรีนาถ นันทะกุลโรงเรียนบ้านซำเจียงดงป่าเปือยกรรมการ
5. นายนราธิป ชุมศรีโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายเพชรมณี โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคลองประธาน
2. นางสุจิตรา จันทพลโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
3. นายภัคตรี ตุนก่อโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางสมร หนันต๊ะโรงเรียนบ้านแจ้งใหม่กรรมการ
5. นางดวงเนตร หอมตาโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล ใยนนท์โรงเรียนบ้านหนองแวงประธาน
2. นางบัวลอง พรหมกุลโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
3. นางสาวลัดดา กาหวายโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
4. นางสุภาพร ทันสีโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
5. นางสาวรัตนา วิตะบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔เลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสังคม หินกาลโรงเรียนบ้านเมืองหมี"พรมวิทยา"ประธาน
2. นางสุกัลญา แก้วหินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
3. นางวิระภา โสดาโรงเรียนฉันทนาวัณรถกรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ ไชยรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางนัฑกานต์ ไชยะนุโรงเรียนบ้านแสนสุขเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายธนากร มูลพลโนโรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็กประธาน
2. นางรสสุคนธ์ ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางจินตวีร์ จันทามีโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
4. นางรัชนี ศรีนาโรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี แก้วมณีโรงเรียนเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นายคูณ โคตะมีโรงเรียนบ้านน้ำโมงประธาน
2. นายอวยชัย ใจเที่ยงโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยากรรมการ
3. นางสุวรรณี ศรีอวนโรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็กกรรมการ
4. นางวรรณภา สมจิตศรีปัญญาโรงเรียนบ้านเมืองหมี"พรมวิทยา"กรรมการ
5. นางเอมอร คำภูโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่เลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางวันวิสาข์ กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
2. นางสิริผล เที่ยงตรงโรงเรียนครุราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางพิกุล ศรีราชเลาโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางวิกานดา นรินทรโรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวดวงจิต ราชชมพูโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสังคม หินกาลโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา"ประธาน
2. นายสมสุข โคตรชมภูโรงเรียนชุมชนบ่้านถ่อนกรรมการ
3. นางสุจิตรา จันทะผลโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ชาวน้ำโมงโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
5. นางเพียรจิตร ใยนนท์โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายปิยะพงษ์ คนยงโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษีประธาน
2. นางอัญชัน ศรีสารโรงเรียนสีกายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมอาด ใจหวังดีโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
4. นายสำราญ ปิยดิษฐ์สกุลโรงเรียนอนุบาลสังคมกรรมการ
5. นางกิ่งเพชร เวทไธสงโรงเรียนบ้านศูนย์กลางเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจรัส นามบุปผาโรงเรียนบ้านหนาด "คุรุุราษฎร์อุทิศ"ประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา เพียสังกะโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นางสุธาสินี ทองไสยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. นางสาวโฉมนภา เหง่าน้อยโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่เลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายมหันต์ เวทไธสงโรงเรียนบ้านเสียวประธาน
2. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
3. นางสาวสิริพร ผลจันทร์โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสมหวัง พุทธิวงค์โรงเรียนพระธาตุบังพวนกรรมการ
5. นางทองเปรียว อักษรโรงเรียนบ้านสาวแลเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย การมาโสโรงเรียนบ้านเทพประทับประธาน
2. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นายวทัญญู ทรงงามโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภัสสร โยธายุทธโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
5. นายอดุลย์ศักดิ์ ทองคำโรงเรียนบ้านนางิ้วเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายเชิดชัย มหิศนันท์โรงเรียนจอมมณีประธาน
2. นางสาวทวีพร เศรษฐรักษ๋์โรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นางผกาวรรณ แดงตะโคตรโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
4. นายวรวิทย์ สังข์วงศ์โรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
5. นายชนะ อัคราชโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยาเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ถิ่นทองโรงเรียนบ้านโคกสำราญประธาน
2. นายวิศะ สีวาปีโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
3. นายภัทรภักดิ์ วงค์ก่อโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิชญ์ชญานิษฐ์ ตุตะเวชโรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็กกรรมการ
5. นายสรรเพชร สรรพิทุธิ์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวโสพิศ ตินราชโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคประธาน
2. นางสุภาภรณ์ ถิตย์ประดิษฐ์โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายธรรมนูญ แสงมณีโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
4. นายสุดสาคร เดชฤทธิ์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
5. นางจุฑาภรณ์ ตรงดีโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ บุตรดีโรงเรียนบ้านสังกะลีขนาขามประธาน
2. นายอัครเดช อาจนาวังโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ถิ่นภูเขียวโรงเรียนบ้านโพนพระกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สิงหัดชัยโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
5. นายนำชัย ทรงทันตรักษ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน แสงคาร์โรงเรียนสมสนุกดงหนอนบอนประธาน
2. นายภุชงค์ นิยมธรรมโรงเรียนดงเว้่นดงเจริญวิทยากรรมการ
3. นางวริศรา ประลันย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. นายสมเกียรติ ปะกิลากังโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
5. นายอภิรัฐ สุริยวงศ์โรงเรียนอาโอยาม่า 2เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ ดวงคำน้อยโรงเรียนอาโอยาม่า 2ประธาน
2. นางสมควร ไชยสมบูรณ์โรงเรียนอักษรอดุลวิทยารองประธาน
3. นายไชยยงค์ พรหมโคตรโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นายสมชาติ เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
5. นางจันศรี ดีนาคโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายรณชัย มีชัยนามโรงเรียนบ้านท่ากฐินประธาน
2. นางสร้อยสุดา มาดีโรงเรียนคุรุรราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางอารีรัตน์ บุตรดีโรงเรียนอนุบาลสีังคมกรรมการ
4. นายกุศล ดวงจันทร์โรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวธิดาวัลย์ เสตะจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองบางเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ วงละครโรงเรียนบ้านคุนยนางขาวประธาน
2. นางวราพร อัคราชโรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นางจารุวรรณ จันทร์ใบโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
4. นางจตุรพร อาษาทำโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
5. นางรสลิน สาสุขโรงเรียนอักษรอดุลวิทยาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมร ไชยวงษ์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ประธาน
2. นางสะอาด สีสวาทโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางมลฤดี ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
4. นางรันดร ปากอุตสาห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ พงษ์สุพรรณโรงเรียนอาโอยาม่า๒เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวรรธนศักดิ์ พรมรัตน์โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยาประธาน
2. นางวรรณิภา นามวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
3. นางสาว.สุดารัตน์ สุจริตตานันท์โรงเรียนดงเว้นดงเจริญกรรมการ
4. นายรังสรรค์ ทองมากโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวิรินทร์ โคตรอาสาโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นางสาว.อรวรรณ อาคมโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางเกศรินทร์ กรมวังก้อนโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางสิริยาภรณ์ อัคราชโรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยวิทยาเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางจันทิวา ยศแก้วโรงเรียนครุราษฏร์รังสรรค์ประธาน
2. นางสาวกานดา คินาพิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ พลมาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ลาแสงโรงเรียนบ้านตอแกเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ มาตรนอกโรงเรียนบ้านฝางวิทยาประธาน
2. นางบังอร ศรีเทศโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นางปพิชญา แก้วหาญโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนี สุครีพโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสุพิชญา พิพัฒน์กานต์กุลโรงเรียนบ้านสมสะอาดดงมุขวิทยาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายมนัส วระรักษ์โรงเรียนบ้านสวยหลงประธาน
2. นายเจริญ จันทร์ประพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
3. นางวิไลพร พรมศรีโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
4. นายเสถียร บัวชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ทิพย์สุนาโรงเรียนบ้านเมืองบางเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพล พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านเทานาบอนประธาน
2. นายเดชา ภูมิโพธิ์ตากโรงเรียนบ้ิานโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นายพัฒนพงศ์ พรรคพวกโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
5. นายพรเทพ รัตนติสร้อยโรงเรียนอนุบาลหนองคายเลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายวิสิฐ รัตนะคุณโรงเรียนบ้านน้ำทอนประธาน
2. นายสุวิทย์ ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
3. นางลักขณา บำรุงเอื้อโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
4. นายสุพจน์ พรมจักรโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านนางิ้วเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวรรณ จันทร์หล้าโรงเรียนโกมลวิทยาคารประธาน
2. นายคำจันทร์ ศรีเดชโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนกรรมการ
3. นายไพทูรย์ อัศฤกษ์โรงเรียนบ้านเมืองหมีกรรมการ
4. นายไกรษร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
5. นายณัฐพล จันทร์ลาโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
6. นายพรเทพ รัตนติสร้อยโรงเรียนอนุบาลหนองคายเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)ประธาน
2. นางกรอบแก้ว ทะแพงพันธ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางวรรณิภา อินหล่มโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ โสภิณโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาวจอมทอง อบอุ่นโรงเรียนบ้านนางิ้วเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปรีดา นันทาโรงเรียนบ้านสาวแลประธาน
2. นางกรอบแก้ว ทะแพงพันธ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ โสภิณโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายบรรจง วังเหมือยโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการ
5. นายเสถียร เข็มพรมมาโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด โพธิ์จุมพลโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีประธาน
2. นายสุวิจักขณ์ สาศรีรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางสาวจอมทอง อบอุ่นโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นางฐิติอร แสนบุญศิริโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นายอินทร ธรรมวงศาโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสนิท เหมือนบุดดีโรงเรียนบ้านเทวีดอนขมกรรมการ
2. นางปริศนา พะกะยะโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา สารีโพธิ์โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางบุหงา จันทวงศ์โรงเรียนบ้านศูนย์กลางกรรมการ
5. นายกิจจา คะเชนทร์โรงเรียนบ้านซำเจียงดงป่าเปือยกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอารมณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านไร่ประธาน
2. นางเกษร เหลืองอิงคสุตโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
3. นางพรธิภา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
4. นางสาวสุดใจ ดวงสีเสนโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นายคงเดช ราชพัฒน์โรงเรียนบ้านเสียวเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเจริญศักดิ์ บุญดีโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ประธาน
2. นายศิริ โคตรชมภูโรงเรียนบ้านตอแกกรรมการ
3. นายศรัณย์ ภูเกิดพิมพ์โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขามกรรมการ
4. นางสาวดาวร แท่นโรงเรียนบ้านขุมคำกรรมการ
5. นางจิดาภา บุญชูโรงเรียนบ้านนาช้างน้ำเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ ภานุรักษ์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นประธาน
2. นางประไพพิศ ภานุรักษ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางเพชรา ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นายเสริม อาคมโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
5. นายถิละ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายมานิจ โยคินโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธาน
2. นายสุกาญจน์ นามบุปผาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นายผัดสี โสภาโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
4. นายอรรถสิทธิ์ ปลัดพรหมโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายชนาวุธ ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขุมคำประธาน
2. นายประเสริฐ ศรีอรรคพรมโรงเรียนอนุบาลสังคมกรรมการ
3. นางพิสมัย ทรัพย์สูงเนินโรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการ
4. นางถาวร พรมภิภักดิ์โรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นางสมบูรณ์ ศรีอุดมโรงเรียนมีชัยวิทยาเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสฤษดิ์ ใจหาญโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างประธาน
2. นายประเสริฐ ศรีอรรคพรมโรงเรียนอนุบาลสังคมกรรมการ
3. นายทรงฤทธิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพรธิภา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
5. นางนงนุช ธาระชัยโรงเรียนบ้านหนองนางเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ เพชรเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนประธาน
2. นางกมลชนก เรืองเดชโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
3. นางวนิดา วงศ์อารีย์โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
4. นายสมภาร ตุนก่อโรงเรียนบ้านนาโพธิ์เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายนพพร จันทราชโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อประธาน
2. นางกมลชนก เรืองเดชโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
3. นายถนอม คำสุขโรงเรียนอาโอยาม่า ๒กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ บทมาตย์โรงเรียนบ้านน้อยกรรมการ
5. นางนันทกา ศรีระวงษาโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายดุสิต เหมือนบุดดีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังษีวิทยาประธาน
2. นายนวพล แสงประสิทธิ์โรงเรียนฉันทนาวัณรถกรรมการ
3. นายบุญมี ทองชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ โพธิ์พัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
5. นางจินตนา มหันต์โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประคอง โคตะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านพวกประธาน
2. นางสมพร แสงคาร์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นายบุญมี ทองชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
4. นางมุฑิตา วังเหมือยโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการ
5. นางจำนง สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านโพนทองเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ์ อันภักดีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธาน
2. นางสาวกานดา สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายกิจจา คะเชนทร์โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือยกรรมการ
4. นางรัชนีพร วันทองโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางสาวสาริยา บทมาตย์โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่เลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายพงษ์วุฒิ บุญมานางโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ประธาน
2. นางวลัยพร ดงประจำโรงเรียนฉันทนาวัณรถกรรมการ
3. นายประมวล พึ่งกุลโรงเรียนบ้านเทวีดอนขมกรรมการ
4. นางสุภาพ อาจนาวังโรงเรียนบ้านตาดเสริมกรรมการ
5. นางเทียรทอง คำใบโรงเรียนบ้านไร่เลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางปิยานันท์ บูรณะสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างประธาน
2. นายคำพอง พุทธวงศ์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งกรรมการ
3. นางสุจิตรา ระวิวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายมงกุฏ พิมพ์ภาเรียโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
5. นางพิสมัย โกมารโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔เลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประยูร อาคมโรงเรียนบ้านม่วงประธาน
2. นายรุ่ง บุญยิ่งโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
3. นางอุไรพร คำจันทร์โรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
4. นางพิสมัย โกมารโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔กรรมการ
5. นางจันทิมา จันทะหารโรงเรียนอาโอยาม่า ๒เลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายชัยณรงค์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองผือประธาน
2. นายพูลฉันท์ ทะแพงพันธ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ตาสาโรจน์โรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
4. นายบุญธรรม มหาวันโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
5. นายประกอบ มณีโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนาเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายมงคล ผิวผ่องโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือประธาน
2. นายวีระศักิด์ ตาสาโรจน์โรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
3. นายประกอบ มณีโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนากรรมการ
4. นางสาววิภาวดี ภาเนตรโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือกรรมการ
5. นางอรพินท์ ตาลป่าหวานโรงเรียนบ้านกองนางเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอนุรัตน์ เนวรัตน์โรงเรียนบ้านเบิดวิทยาประธาน
2. นายสุรชัย กิติอาสาโรงเรียนโนนดู่โพนหวายฯกรรมการ
3. นางกาญจนา สว่างวงศ์โรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
4. นายประเวทย์ ทะแพงพันธ์โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
5. นางลำพูล บ่อสารคามโรงเรียนอาโอยาม่า ๒เลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเอนก บุญทีโรงเรียนบ้านหนองบ่อประธาน
2. นางสาวเพชรัตน์ ทุมมาจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
3. นายสุนทร นามนิลโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการ
4. นายอัมพร คำวันดีโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นายสุเนตรา พรหมโคตรโรงเรียนบ้านนาคลองเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายศิล นิงเกตุโรงเรียนสีกายวิทยาคมประธาน
2. นายไพบูลย์ อุบลสารโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางสุกัญญา อินทนามโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายบุญรอด เหลืองามโรงเรียนบ้านเทานาบอนกรรมการ
5. นางณัฐชนันท์ มหาวันโรงเรียนบ้านสาวแลเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ไสยลามโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคประธาน
2. นายบุญเท แสนบุญเมืองโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นายไพโรจน์ สังฆะคุณโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
4. นายวันเพ็ญ มีบุญโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางสาวพรพิศ หิมรัตน์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเอนก จันทรเสนีโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยาประธาน
2. นายชิน คำแสงทองโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
3. นายสุวรรณ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
4. นางมยุรี เชื้อกลางใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่โรงเรียนบ้านนางิ้วเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิมิตร วิชิตโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ประธาน
2. นายพงษ์พยัคฆ์ กองแก้วโรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ รัตนดีโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย อินทรักษาโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
5. นางสาวโยภา ศรีงามโรงเรียนบ้านไร่เลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายประจักษ์ สีปุผอ. โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ประธาน
2. นายกิตติศักดิ์ เคณาอุประครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
3. นายชัยยุทธ ภวภูตานนท์ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางนันทนา วันเพ็ญครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ภิญโญทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ สีปุผอ.โรงเรียนบ้านแก้งใหใม่ประธาน
2. นายกิตติศักดิ์ เคณาอุประครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
3. นายชัยยุทธ ภวภูตานนท์ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางนันทนา วันเพ็ญครู โรงเรียนชุมชนประชานุเคราะห์๔กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ภิญโญทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ เจริญลอยผอ. โรงเรียนมะเขือดอนหมูประธาน
2. นายอุลัยมูล ชัยนครครู โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางทักษิณา อร่ามเมืองครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางกิติยา สีสงค์ครู โรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
5. นางสาววศิตา นันทแสนครู โรงเรียนอนุบาลสาริกาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอานนท์ ถิ่นภูเขียวผอ. โรงเรียนบ้านโพนพระประธาน
2. นายธนพล วุฒิวงศ์ครู โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
3. นางเตือนใจ พรหมมาแดงครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
4. นายนฤทธิ์ จันทราชครู โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
5. นางสมจันทร์ เถาพันธ์ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคารเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ถิ่นภูเขียวผอ. โรงเรียนบ้านโพนพระประธาน
2. นายธนพล วุฒิวงศ์ครู โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
3. นางเตือนใจ พรหมมาแดงครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
4. นายนฤทธิ์ จันทราชครู โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
5. นางสมจันทร์ เถาพันธ์ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคารเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอเนก บุญทีผอ. โรงเรียนบ้านบ่อประธาน
2. นายมนูญ กุมภประดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการ
3. นายนาวิน ศรีริบาลครู โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นางสมจิต เลาหะนะครู โรงเรียนบ้านเทานาบอนกรรมการ
5. นางมณีวรรณ กลางวิชัยครู โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนาเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ สนธิหาผอ. โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ประธาน
2. นายปราโมทย์ รัตนคุณครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยวงศ์ครู โรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการ
4. นางสุดาจันทร์ สุขสกลครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นายสังวาลย์ รักษาครู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ ถิ่นภูเขียวผอ. โรงเรียนบ้านโพนพระประธาน
2. นายธนพล วุฒิวงศ์ครู โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
3. นางเตือนใจ พรหมมาแดงครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
4. นายนฤทธิ์ จันทราชครู โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
5. นางปราณี พลภูมีครู โรงเรียนบ้านเดื่อเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายนิวัฒน์ นามสมบัติผอ. โรงเรียนบ้านทุ่มฝางวิทยาประธาน
2. นางชูชีพ ตุ้มมีครู โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
3. นางพัฒนา บัวติกครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางอุเรส ทะแพงพันธ์ครู โรงเรียนบ้านเวียงคุกกรรมการ
5. นายฤทธิไกร เจริญสุขครู โรงเรียนอนุบาลสังคมเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ นามสมบัติผอ. โรงเรียนบ้านทุ่มฝางวิทยาประธาน
2. นางชูชีพ ตุ้มมีครู โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
3. นางพัฒนา บัวติกครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางอุเรส ทะแพงพันธ์ครู โรงเรียนบ้านเวียงคุกกรรมการ
5. นายฤทธิไกร เจริญสุขครู โรงเรียนอนุบาลสังคมเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ ภานุรักษ์ผอ. โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นประธาน
2. นายศักดิ์อนุชา ปานมีศรีครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี วุฒิวงศ์ครู โรงเรียนบ้านเบิดกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ธรรมสุขครู โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นายนฤทธิ์ ศรีอวนครู โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็กเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ สีปุผอ. โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ประธาน
2. นายกิตติศักดิ์ เคณาอุประครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
3. นายชัยยุทธ ภวภูตานนท์ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางจีรวรรณ ขันตีครูโรงเรียนบ้านโพนพระกรรมการ
5. นางธนาพร คล้อยตามครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายนิพนธ์ สนธิหาผอ. โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ประธาน
2. นายปราโมทย์ รัตนคุณครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยวงศ์ครู โรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการ
4. นางสุดาจันทร์ สุขสกลครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นายสังวาลย์ รักษาครู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ สนธิหาผอ. โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ประธาน
2. นายปราโมทย์ รัตนคุณครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยวงศ์ครู โรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการ
4. นางสุดาจันทร์ สุขสกลครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นายสังวาลย์ รักษาครู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวันชัย อารีราษฎร์ผอ. โรงเรียนฉันทนาวัณรถประธาน
2. นางปนัดดา ทองโพดครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางดาริณี จริงวาจาครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นางนันทภัทร์ ภักดีบัณฑิตครู โรงเรียนบ้านโคกคำทุ่งสว่างกรรมการ
5. นายขนิษฐ์ นามบุปผาครู โรงเรียนบ้านหนองบัวหินเลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเยี่ยมศักดิ์ พรหมมาผอ. โรงเรียนบ้านนาดงประธาน
2. นายมานิตย์ สิทธิพิสัยวิทยากรภายนอกกรรมการ
3. นางอรพรรณ แก้วโชติครู โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางขวัญตา นะคะจัดครู โรงเรียนบ้านเมืองหมีพรมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา รัตนประทุมครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาเลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เพ็งสิงห์ผอ. โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)ประธาน
2. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นางดาวนคร โพธิดาครู โรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
4. นายเยี่ยม สุขสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
5. นางรัชนี ศรีนาครู โรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเยี่ยมศักดิ์ พรหมมาโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
2. นายมานิตย์ สิทธิพิสัยวิทยากรภายนอกกรรมการ
3. นางอรพรรณ แก้วโชติโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา รัตนประุทุมโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
ซอด้วง ป.1-ป.6
ซอด้วง ม.1-ม.3
ซออู้ ป.1-ป.6
ซออู้ ม.1-ม.3
จะเข้ ป.1-ป.6
จะเข้ ม.1-ม.3
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ โคตรชมภูผอ. โรงเรียนบ้านโพนศิลางามประธาน
2. นางธัญประภัทร์ ปรีชาครู โรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการ
3. นางสนธยา วิเศษศรีครู โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางสมปอง แสนจำลาครู โรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
5. นายประมวล ญาพรหมครู โรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมศักดื์ เพ็งสิงห์ผอ. โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)ประธาน
2. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นางดาวนคร โพธิดาครู โรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
4. นายเยี่ยม สุขสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
5. นางรัชนี ศรีนาครู โรงเรียนอาโอยาม่า๒เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมศักดื์ เพ็งสิงห์ผอ. โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)ประธาน
2. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นางดาวนคร โพธิดาครู โรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
4. นายเยี่ยม สุขสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
5. นางรัชนี ศรีนาครู โรงเรียนอาโอยาม่า๒เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเกษม บัวป้อมผอ. โรงเรียนบ้านตอแกประธาน
2. นางนารี สุขสำโรงครู โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ พัวตนะครู โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
4. นางสุพินดา สุวิธรรมมาครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นายธงชัย ชาตบุตรผอ. โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ ลุนสำโรงผอ. โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ประธาน
2. นางนงลักษณ์ โสภิณครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายรังสรรค์ กุลาสาครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
4. นางพิสมัย ร่มโพิ์เงินครู โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นายธนภัทธ์ สิงห์จินดาครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทัย สร้อยสนธ์ผอ. โรงเีรียนบ้านผาตั้งประธาน
2. นายนิพนธ์ จริงวาจาครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
3. นายอนันท์ แก้วงสวงครู โรงเรียนบ้านหาดคำบอนวัฒนากรรมการ
4. นางเสงี่ยม ผิวผ่องครู โรงเรียนบ้านถิ่นดอนเหนือกรรมการ
5. นางอรพิณ แก้วดวงครู โรงเรียนบ้านแก้งใหม่เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกษม บัวป้อมผอ. โรงเรียนบ้านตอแกประธาน
2. นางนารี สุขสำโรงครู โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ พัวตนะครู โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
4. นางสุพินดา สุวิธรรมมาครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นายธงชัย ชาตบุตรผอ. โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิทยา บูรณสุทธิ์ผอ. โรงเรียนหนองบัววิทยาประธาน
2. นางทองเปรียว อักษรครู โรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นายสุพรรณ ผิวบางครู โรงเรียนบบ้านโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นายสมหวัง ดีกลางวิทยากรภายนอกกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ คิดตะเสนครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทัย สร้อยสนธ์ผอ. โรงเรียนบ้านผาตั้งประธาน
2. นายนิพนธื จริงวาจาครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
3. นายอนันท์ แก้วงสาครู โรงเรียนบ้านหาดคำบอนวัฒนากรรมการ
4. นางเสงี่ยม ผิวผ่องครู โรงเรียนบ้านถิ่นดอนเหนือกรรมการ
5. นางอรพิณ แก้วดวงครู โรงเรียนบ้านแก้งใหม่เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพุทธชัย ใจชื่นผอ. โรงเรียนบ้านพานพร้าวประธาน
2. นางพิสมัย บุตรโยธีครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อุ่นพันธุ์ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางเกษสุดา กุลสอนครู โรงเรียนหัวหาดวิทยากรรมการ
5. นายสมควร ศรีฮาดครู โรงเรียนบ้านนาฮีนุเคราะห์เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพุทธชัย ใจชื่นโรงเรียนบ้านพานพร้าวประธาน
2. นางพิสมัย บุตรโยธี บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อุ่นพันธุ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางเกษสุดา กุลสอนโรงเรียนหัวหาดวิทยากรรมการ
5. นายสมควร ศรีฮาดโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพุทธชัย ใจชื่นผอ. โรงเรียนบ้านพานพร้าวประธาน
2. นางพิสมัย บุตรโยธีครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางสุวรรณา สิิริกาญจนานนท์ครู โรงเรียนโกมลวิทนาคารกรรมการ
4. นางเกษสุดา กุลเสนครู โรงเรียนบ้านหัวหาดวิทยากรรมการ
5. นายสมควร ศรีฮาดครู โรงเรียนบ้านนาฮีนุเคราะห์เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพุทธชัย ใจชื่นโรงเรียนบ้านพานพร้าวประธาน
2. นางพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อุ่นพันธุ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางเกษสุดา กุลสอนโรงเรียนหัวหาดวิทยากรรมการ
5. นายสมควร ศรีฮาดโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์เลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสงกรานต์ เนตรภักดีผอ. โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ประธาน
2. นางสุกัญญา อัครฮาดครู โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางสุมาลี สุดตาครู โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายสุพจน์ ภูพันธ์พรครู โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่๑๙กรรมการ
5. นางชุดาภา ปานสมบูรณ์ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยาเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบรรจงศักดิ์ พินธะผอ. โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยาประธาน
2. นายสาคร ขันตีครู โรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
3. นางปริญญา เวียงอินทร์ครู โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายประกอบ สุขะบูรณะครู โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขามกรรมการ
5. นางสาคร เดชเวทย์ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยาเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายนคร เกตุพลผอ. โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธาน
2. นางสำราญ เปี่ยมดีครู โรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางสุภาพร บุญดีโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสมจันทร์ แถวพันธ์ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุวรรณี จิตรักษืครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนคร เกตุพลผอ. โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธาน
2. นางสำราญ เปี่ยมดีครู โรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางสุภาพร บุญดีครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสมจันทร์ แถวพันธ์ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุวรรณี จิตรักษ์ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ปัญญาทิพย์รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
2. นางใครทอง วงศ์สุวรรณครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางนารี โชติชักครู โรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการ
4. นายคมลิขิต นามไวครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางบัวลอง พรหมกูลครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ปัญญาทิพย์รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองคายประธาน
2. นางใครทอง วงศ์สุวรรณครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางนารี โชติชักครู โรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการ
4. นายคมลิขิต นามไวครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางบัวลอง พรหมกูลครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสมสนุก จันทร์ศรีผอ.โรงเรียนบ้านป่าสักประธาน
2. นายสมหมาย รัตนะครู โรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยกรรมการ
3. นายพัฒนา ธนารัตน์ครู โรงเรียนบ้านโคกป่าฝางกรรมการ
4. นางมงคล คำโคตรสูรย์ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นายไพบูลย์ กองอุดมครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมสนุก จันทร์ศรีผอ.โรงเรียนบ้านป่าสักประธาน
2. นายสมหมาย รัตนะครู โรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยกรรมการ
3. นายพัฒนา ธนารัตน์ครู โรงเรียนบ้านโคกป่าฝางกรรมการ
4. นางมงคล คำโคตรสูรย์ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นายไพบูลย์ กองอุดมครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด หารินไสลผอ.โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์กรรมการ
2. นางสายฝน บุญตาคารวะวิทยากรภายนอกกรรมการ
3. นางวราภรณ์ รัตนบัลลังก์ครู โรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
4. นายวิชัย วงศ์สุวรรณครู โณงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
5. นางนภาพร ศรีทัดจันทาครู โรงเรียนบ้านเดื่อเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด หารินไสลผอ.โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ประธาน
2. นางสายฝน บุญตาคารวะวิทยากรภายนอกกรรมการ
3. นางวราภรณ์ รัตนบัลลังก์ครู โรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
4. นายวิชัย วงศ์สุวรรณครู โรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
5. นางนภาพร ศรีทัดจันทาครู โรงเรียนบ้านเดื่อเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสถิตย์ อภิรัตนวงศ์ผอ.โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อประธาน
2. นายสมถวิล แลบัวครู โรงเรียนบ้านเชือกบ้านหม้วยกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ตุธรรมครู โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่างกรรมการ
4. นางยุพิณ เทพวรรณ์ครู โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
5. นายสถาน สายนนท์ครู โรงเรียนร่วมมิตรวิทยาเลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายสุรชัย ธรรมาผอ.โรงเรียนบ้านแสนสุขประธาน
2. นางชุมารินทร์ อินทะขิณีครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
3. นางวิภา ปัดป้องครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ ชัยรัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นายธีระพล ป้องทัพไทยครู โรงเรียนบ้านโพนทองเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย สร้อยสนธ์โรงเรียนบ้านผาตั้งประธาน
2. นายเล็ก เพชรยิ้มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางปุษยา ไชยจักร์โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
4. นางทักษิณา อร่ามเมืองโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
5. นางพันมนี ขัตติยะราชโรงเรียนหงษ์ทองสามขาเลขานุการ
เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6
เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพล ใยนนท์โรงเรียนบ้านหนองแวงประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์ ใยนนท์โรงเรียนโคตรชมภูกรรมการ
3. นายนาวิน ศรีริบาลโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นายศตวรรษ สมบรูณ์โรงเรียนซำเจียง-ดงป่าเปลือยกรรมการ
5. นางวรรณพร ธรรมวงศาโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อเลขานุการ
เดี่ยวโหวด ม.1-ม.6
เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธาน
2. นายสถาน สายนนท์โรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางวีรกัญญา แลบัวโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
4. นางบรรดล หลักปัญญาโรงเรียนบ้านโพนพระกรรมการ
5. นายสุดใจ คำอ้อโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยาเลขานุการ
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6
เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายประยูร พรหมสูตรโรงเรียนอนุบาลหนองคายประธาน
2. นายนายสุวิทย์ บัวลอยโรงเรียนบ้านน้ำพายกรรมการ
3. นางธนพร คล้อยตามโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยากรรมการ
4. นางจิรวรรณ จันทีโรงเรียนบ้านโพนพระกรรมการ
5. นางไครทอง วงษ์สุวรรณโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยาเลขานุการ
เดี่ยวแคน ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ป.1-ป.6
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธาน
2. นายประยงค์ สีลาวงศ์โรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
3. นางสมปอง แสนจำลาโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
4. นางเตือนใจ พรหมมาแดงโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
5. นายกิตติกร ศรีระโสโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเฉลียว สรสิทธ์โรงเรียนพัฒนาคำแก้วประธาน
2. นางดอกไม้ มั่งมีโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
3. นางรัชนี พานารัตน์โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
4. นางสุกานดา มูลพลโนโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางอัญชลินทร์ อินทลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านพวกเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำประธาน
2. นายนิวัฒน์ กองแก้วโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นายไพศาล เพชรศรีงามโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายศุภณัฐ พรหมเขจรโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
5. นางสาวยุพเรศ สงครามโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์โรงเรียนพัฒนาคำแก้วประธาน
2. นางไพรวัลย์ เข็มพรมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ บุญทวีโรงเรียนพระทุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา เสทือนวงษ์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นางปฏิญญา ท้าวพาโรงเรียนบ้านนาโคกเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธาน
2. นางอรพิน พรหมปากดีโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นายคมสันติ สลาพิมพ์โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิรินดา โคตรชมภูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วงโรงเรียนบ้านผาตั้งเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธาน
2. นางอรพิน พรหมปากดีโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นายคมสันติ สลาพิมพ์โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีกรรมการ
4. นางสาวสิรินดา โคตรชมภูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายศักดา แสงฟ้าม่วงโรงเรียนบ้านผาตั้งเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ตุ้มมีโรงเรียนบ้านวังน้ำมอกประธาน
2. นายพีระศักดิ์ พูลชัยโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นางคำบง จำปาหอมโรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์กรรมการ
4. นายชัยรัตน์ สุจริตโรงเรียนบ้านตาดเสริมกรรมการ
5. นางสมพร โสภาเวทย์โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธาน
2. นายไพบูลย์ ชาวดอนโรงเรียนอาโอยาม่า2กรรมการ
3. นายจักรี โทสาลีโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
4. นาย- -โรงเรียนกรรมการ
5. นายถาวร ชัยจันทร์โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนาเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นาย- -โรงเรียน-ประธาน
2. นายอุทิศ เคนคำโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวไพริน ปะวะเนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
4. นายสุภาพ นันทะกุลโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
5. นางสาวพณิดา สุริยะโรงเรียนบ้านศูนย์กลางเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายตุ๋ย นามวงษาโรงเรียนบ้านปากมางประธาน
2. นายประมวล พึ่งสกุลโรงเรียนบ้านเทวีดอนขมกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ ลุนสะแกวงโรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการ
4. นางสาวศิริพร ชัยสารโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
5. นายภานุรักษ์ กำแพงศิริชัยโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายตุ๋ย นามวงษาโรงเรียนบ้านปากมางประธาน
2. นาย- -โรงเรียน-กรรมการ
3. นางสาว- -โรงเรียน-กรรมการ
4. นางสาวศิริพร ชัยสารโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
5. นายภานุรักษ์ กำแพงศิริชัยโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยาเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงษ์ พัวตนะโรงเรียนบ้านหนองปลาปากประธาน
2. นายสมเจตน์ นาคนิ่มโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
3. นางปทุมวรรณ สว่างอารมณ์โรงเรียนอาโอยาม่า2กรรมการ
4. นางปวริศา ปาอินทร์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์4กรรมการ
5. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุรังศรี ดวงบุญมีโรงเรียนบ้านหนองแดงสร้างประทายประธาน
2. นางนริศรา ปานาโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
3. นางหนูแดง ศรีวาลัยโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางเกษร ปัตถาวโรโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์4กรรมการ
5. นางสมนึก จริงวาจาโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเงิน จี้กระโทกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14ประธาน
2. นางรัชนี ปัญญาทิพย์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ยางธิสารโรงเรียนชุมชนบ้านพวกกรรมการ
4. นางอุดมพร โคตรชมภูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสมพิศ ชาวสวนโรงเรียนบ้านน้อยเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ลุนสำโรงโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ประธาน
2. นายสมทบ กมลผาดโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางมัลลิกา จันทฤทธิ์โรงเรียนสังกะลี-นาขามกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการ
5. นางนบชุลี ตระกลมทองโรงเรียนอนุบาลหนองคายเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ อันภักดีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธาน
2. นายวิษณุ อินทะขีณีโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางสาวรวิวรรณ ขมิ้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
4. นางสาวอาภาวดี เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุลโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ หล้าวงศาโรงเรียนโกมลวิทยาคารประธาน
2. นายศุภชัย ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางนิศารัตน์ ศรีชมภูโรงเรียนฉันทนาวัณรถกรรมการ
4. นางสาวยุวดี พาชัยโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางมงคล ผาจวงโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ หล้าวงศาโรงเรียนโกมลวิทยาคารประธาน
2. นาย- -โรงเรียน-กรรมการ
3. นายพัฒนา จันทร์ศรีโรงเรียนพัฒนาคำแก้วกรรมการ
4. นางผดุงศรี โยคินโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ วรุณดีโรงเรียนบ้านว่านเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเยี่ยม กุศลโรงเรียนหินโงมวิทยาประธาน
2. นายสนอง อักษรโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นายบุญช่วย แสงมณีโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
4. นายเอกชัย ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นายเสด็จ แก้วแสนเมืองโรงเรียนซำเจียง-ดงป่าเปลือยเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเบญจพล สุภาจินโรงเรียนบ้านเดื่อประธาน
2. นางอัณณ์จันทน์ วงศ์ธิเบศร์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นายภานุรักษ์ กำแพงศิริชัยโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวผ่องศรี ทวีสุขโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
5. นายสเกน สุทธิโรงเรียนบ้านโสกกล้าเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธาน
2. นายชุมพล ศรีสุภาพโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสรีย์ทิพย์ แสนบุญเมืองโรงเรียนอาโอยาม่า2กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เหมือนบุดดีโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
5. นางทำนอง แก้วดวงโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธาน
2. นายถิละ แก้วเพชรโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายดิลก แสงรัตน์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายบุญเรือง ใจหวังดีโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
5. นายวิทยา ยาพรมโรงเรียนบ่านเทวีดอนขมเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธาน
2. นางสาวกฤติยาณี พรมแพงโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
3. นายอรรถสิทธิ์ ปลัดพรหมโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
4. นางวิภา คำสุนันท์โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นางสาวอาภาวดี เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านน้ำทอนเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายวันชัย กองทองโรงเรียนบ้านหนองประธาน
2. นางสาวทัศนีย์ พงษ์สุพรรณโรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการ
3. นางถิ่นฤทัย โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียน - กรรมการ
4. นางศรีภิรมย์ กาญจนสินโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางวิลาวัณย์ ตัณฑรัตน์โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ พนาลิกุลโรงเรียนบ้านเมืองบางประธาน
2. นางศิริวัฒนา แป้นคงโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัชนี มั่งเจริญโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
4. นางนาวี สีมะสิงห์โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
5. นางสาวดาวร แท่นหินโรงเรียนบ้านขุมคำเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอิสระ พรหมมาโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่างประธาน
2. นาง- -โรงเรียน-กรรมการ
3. นางสาวสรินดา โคตรชมภูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสมทบ กมลผาดโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วงโรงเรียนบ้านผาตั้งเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ดรศรีจันทร์โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือประธาน
2. นางวราพร รัตนบัลลังก์โรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
3. นางสมฤทัย คันธีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางจันดา อุดามาลย์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นางวรรณญา แสงรุ่งโรงเรียนอนุบาลหนองคายเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ศรีโสดาพลโรงเรียนบ้านนากอประธาน
2. นางอุษณีย์ ดีแป้นโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
3. นางบุญชื่น ศรีนวนโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นางปราณี ศักดาคำโรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุธาลินี ชาตหนองทอนโรงเรียนบ้านดงต้องเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชูเชิด เจียมศรโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนประธาน
2. นางสาวพัทธนันท์ ลุนสะแกวงศ์โรงเรียนอาโอยาม่า2กรรมการ
3. นางสาวผ่องศรี ทวีสุขโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
4. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นายนิวัฒน์ กองแก้วโรงเรียนบ้านนาโพธิ์เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพินิจ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนบ้านดงต้องประธาน
2. นางสาวสุจินดา สมรูปโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
3. นาย- -โรงเรียน-กรรมการ
4. นายสเกน สุทธิโรงเรียนบ้านโสกกล้ากรรมการ
5. นายศักดา แสงฟ้าม่วงโรงเรียนบ้านผาตั้งเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มืดอินทร์โรงเรียนบ่านม่วงน้ำไพรประธาน
2. นางนางสุนิจ โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
3. นางอัมพร แก้วอินตาโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นางอพิณพร เตนากุลโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางฉันทนา พุทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายนายสมศักดิ์ ศรีสมบรูณ์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ประธาน
2. นางเกศราภรณ์ อ้อมนอกโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
3. นางนางเพลินอารีย์ วานิชโรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
4. นางวรรณพร วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ พรอภิญญากุลโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางผกาพันธ์ ผาเจริญโรงเรียนราชประนุเคราะห์14ประธาน
2. นางสมศรี สิงห์คศิริโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวมยุรา มหิวรรณโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางสุดาวดี พรหมโทโรงเรียนร่วมมิตรวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ์ สุตตาโรงเรียนบ้านเมืองบางประธาน
2. นางวาสนา อภิรัตน์วงศ์โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
3. นางสำเภา ตาลำดวนโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายกฤษดากร บุษปฤกษ์โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ กิติยวงศ์โรงเรียนบ้านเดื่อเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธาน
2. นาง- -โรงเรียน-กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อุ่นพันธ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางลัดดา เชื้อกลางใหญ่โรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขามกรรมการ
5. นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุลโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายตุ๋ย นามวงศาโรงเรียนบ้านปากมางประธาน
2. นายเอกชัย ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นายเสด็จ แก้วแสนเมืองโรงเรียนซำเจียง-ดงป่าเปลือยกรรมการ
4. นางสาวยุพเรศ สงครามโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
5. นายฉลองชัย พันธุระโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายสนิท ศรีระวงษาโรงเรียนบ้านโพนทองประธาน
2. นางนารี พิมพ์กลมโรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
3. นายพิชัย เหลืองอิงคสุตโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
4. นางนวลสมร ชูสโมนโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
5. นายไตรภพ ทิพสุวรรณโรงเรียนบ้านศูนย์กลางเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายธนิต ซาตาโรงเรียนบ้านเวียงคุกประธาน
2. นางพันนิรัตน์ สุนทรดีโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางจันทณา หวาวันจารย์โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวปพิชญา สุขผึ้งโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการ
5. นายก้องนเรนทร์ จิตจินดาโรงเรียนบ้านเสียวเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายโกสม สู่สุขโรงเรียนกองนางประธาน
2. นายจิตธิดา กิจติกาลโรงเรียนโคตรชมภูกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ทองน้อยโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
4. นางสาววิภาพรรณ เบ้าทองโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวปสุตา ชาวชายโขงโรงเรียนอาโอยาม่า ๒เลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายดุสิต สระประทุมโรงเรียนบ้านซำเจียงดงป่าเปลือยประธาน
2. นางลักขณา สุภาโรงเรียนบ้านซำเจียงดงป่าเปลือยกรรมการ
3. นางสาวจิตรัตดา โคตรสาลีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางสุเนตรา พรหมโคตรโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นางสมจิตร วังซ้าย โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาเลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางเยาวรัตน์ เครือแก้วครู โรงเรียนบ้านเทวีดอนขมประธาน
2. นายพงศกร ทองจันทร์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
3. นายทิวา โม้เมืองโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
4. นางสาวสุธาพร มุศิริโรงเรียนชุมชนบ้านพวกกรรมการ
5. นางอรวรรณ ตาตะมิโรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขามเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายคมสัน ชัยจักร์โรงเรียนบ้านนาโคกประธาน
2. นายนพฤทธิ์ สิทธิสารโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการ
3. นางนิยม มงคุณแก้วโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
4. นางวิภา ปัดป้องโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางฐิติพร ทองเจริญโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ทิพย์กรโรงเรียนบ้านโคกป่าฝางประธาน
2. นางสุวรรณา ใจวารีโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางธนาพร ศรีสว่างโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ภูนาเงินโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา เสน่ห์ดีโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนาเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายคำดี จันทะเกษโรงเรียนร่วมมิตรวิทยาประธาน
2. นายพนารัตน์ ปัญญาทิพย์โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดกรรมการ
3. นางสาวแน่งน้อย คันธมาทน์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
4. นายแสงสุริยา ศรีพูนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
5. นางสุภาพร พันเหลาโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์เลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายเอลวิส โคตรชมภูโรงเรียนหนองผือวิทยาคมประธาน
2. นางพวงมาลี ภักดีบรรดิษฐ์โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมัคร วันวาศรี โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
4. นายมัทรียา สุคัสถิตย์โรงเรียนอนุบาลสังคมกรรมการ
5. นางสุภาพร เพชรวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่เลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายว่าที่ พ.ต.สมภูมิ ระวิวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ประธาน
2. นายจิรัฎฐ์ หัสสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
3. นางนิชานาถ เมืองพวนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศศิรัศมี เทียมสุวรรณ์โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
5. นางสาวฉัตรธิดา โยประทุมโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ทิพย์กรโรงเรียนบ้านโคกป่าฝางประธาน
2. นางสาวสโรชิน เอี่ยมขันทองโรงเรียบ้านเมืองบางนกรรมการ
3. นางสาวพิศวาท โลหิตโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
4. นายสมาน แก้วมุงคุณโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนกรรมการ
5. นางสุภาพร สาทองโรงเรียนบ้านโพนทองเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางนันทา สิงหวราชโรงเรียนกรรมการ
2. นางวัชระเกียรติ์ ชัยทองศรีโรงเรียนพัฒนาคำแก้วกรรมการ
3. นางงามตา บุญตาทิพย์โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธาน
2. นายเรืองฤทธิ์ พรมโทโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นายสีสุวงศ์ ป้อมสุวรรณโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นายบรรพต ลุนอุดมโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
5. นายสมศักดิ์รักชาติ ปาณิเสนโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่เลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายร.ต.ต.ควง บุญปันโรงเรียน ลูกเสือชาวบ้านประธาน
2. นายชัยพงษ์ กองสมบัติโรงเรียนเซนปอลต์หนองคายกรรมการ
3. นายอโณทัย ชัยงามโรงเรียนบ้านโพนพระกรรมการ
4. นายเอกฉันท์ ถิตย์ประดิษฐ์โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
5. นางสาววิภาวดี ชาวแสนโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนาเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสงวน หีบแก้วโรงเรียนบ้านศูนย์กลางประธาน
2. นายพจน์ จันทวัณณ์โสภณโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ทองเจริญโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการ
4. นายสายันต์ เคณาสิงห์โรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ เสนาคำโรงเรียนอนุบาลหนองคายเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายจินดา อุปอาดโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ประธาน
2. นางคำไพวรรณ์ วัดปานโรงเรียนบ้านไทยกรรมการ
3. นายสุเวช อ่างมัจฉาโรงเรียนบ้านตาดเสริมกรรมการ
4. นางรัชนี มั่งเจิริญโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
5. นางสาวยุพาพรรณ ราชตั้งใจโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนาเลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุริธรรม แก่นพรหมโรงเรียนอนุบาลสังคมประธาน
2. นายพัฒนพงษ์ พรรคพวกโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวณัฎฐา วิจารณรงค์โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นางสาววิภาวดี ชาวแสนโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนากรรมการ
5. นายสุกาญจน์ นามบุปผาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายกิตติ จำปีพรหมโรงเรียนบ้านนาลงประธาน
2. นางศิริลักษณ์ ศิริแก้วเลิศโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
3. นางสาวกาญจนาภัษฐ์ วงศ์สวรรค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน โคตรชมภูโรงเรียนบ้านกองนางกรรมการ
5. นางอัณณ์จันทร์ วงศ์ธิเบศร์โรงเรียนบ้านเมืองบางเลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย กองศรีโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์4ประธาน
2. นายสุเทพ จิตปัญญาโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายประกอบ สุขบูรณะโรงเรียนบ้านโคกกรรมการ
4. นางสาวโยภา ศรีงามโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางกิ่งเพชร เวชไธสงค์โรงเรียนบ้านศูนย์กลางเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอุดรเวียง ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านโสกกล้าประธาน
2. นางยุระ สาลิกาโรงเรียนบ้านโพนศิลางามกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ใจชื่นโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
4. นางอรพิน แก้วด้วงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
5. นางสุพินดา สุวิธรรมมาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนากร มูลพลโนโรงเรียนหมากหุ่งขี้เหล็กประธาน
2. นางอรพิน แก้วด้วงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
3. นางสาวติระภรณ์ ไชยยันติโรงเรียนนำสวยมิตรภาพกรรมการ
4. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
5. นางเข็มรัตน์ หีบแก้วโรงเรียนบ้านศูนย์กลางเลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นายยรรยงค์ สุดตาสอนโรงเรียนบ้านหนองแจ้งประธาน
2. นางสาวปุสตา ชาวชายโขงโรงเรียนอาโอยาม่า2รองประธาน
3. นางสาวบุศราคัม วงศ์อินอยู่โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
4. นางสาวรัตนา จันดาศรีโรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ วงษ์กระนวนโรงเรียนพัฒนาคำแก้วเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายยรรยงค์ สุดตาสอนโรงเรียนบ้านหนองแจ้งประธาน
2. นางสาวบุศราคัม วงศ์อินอยู่โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นางสาวรัตนา จันดาศรีโรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ วงษ์กระนวนโรงเรียนพัฒนาคำแก้วกรรมการ
5. นางสาวปสุตา ชาวชายโขงโรงเรียนอาดอยาม่า2เลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นายปรีดา นันทาโรงเรียนบ้านสาวแลประธาน
2. นางสาวพาณี อวนศรีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
3. นายอภิรัฐ สุริยวงศ์โรงเรียนอาโอยาม่า2กรรมการ
4. นางรุ่งนภา เสริิฐเจริญโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
5. นางแสงรวี ศีรธรโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายประดา นันทาโรงเรียนบ้านสาวแลประธาน
2. นางสาวพาณี อวนศรีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
3. นายอภิรัฐ สุริยวงศ์โรงเรียนอาโอย่าม่า2กรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา เสริฐเจริญโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
5. นางแสงรวี ศีรธรโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยาเลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ สุวิธรรมาโรงเรียนบ้านโนนแดงประธาน
2. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ บุญชิตโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นายทองพูล สว่างโรงเรียนบ้านบงวิทยากรรมการ
5. นายวรพต เมืองชมภูโรงเรียนหนองผือวิทยาเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ัพันตรีพิฑูรย์ พิลาวัลย์โรงเรียนอนุบาลหนองคายประธาน
2. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ บุญชิตโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัชทา สุดประเสริฐเลิศล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นายสมร หนันต๊ะโรงเรียนบ้านแก้งใหม่เลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธาน
2. นายสมชาติ เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
3. นายสมทบ กมลผาดโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสาวอาภาวดี เครือเพลียกุลโรงเรียนบ้าน้ำทอนกรรมการ
5. นางสาวยุพเรศ สงครามโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่เลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายธีรรยุทธ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธาน
2. นายสมชาติ เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
3. นายสมทบ กมลผาดโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสาวอาภาวดี เครือเพลียกุลโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการ
5. นางสาวยุพเรศ สงครามโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่เลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธาน
2. นางวิจิตรา โสภาเวทย์โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยากรรมการ
3. นางยุวดี ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
4. นางพันมณี ขัตติยะราชโรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขากรรมการ
5. นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารฯเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธาน
2. นางศรีวิไล แก้วปรีชาโรงเรียนสมสะอาดดงมุขกรรมการ
3. นางพนิดา ทองชุ่มโรงเรียนบ้านปากโสมกรรมการ
4. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
5. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธาน
2. นางวิจิตรา โสภาเวทย์โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยากรรมการ
3. นางยุวดี ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
4. นางพันมณี ขัตติยะราชโรงเรียนหงส์ทองสามขากรรมการ
5. นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธาน
2. นางยุวดี ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางพันมณี ขัตติยะราชโรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขากรรมการ
4. นางวิจิตรา โสภาเวทย์โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยากรรมการ
5. นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารฯเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธาน
2. นางศีรวิไล แก้วปรีชาโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางพนิดา ทองชุ่มโรงเรียนบ้านปากโสมกรรมการ
4. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
5. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยาเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธาน
2. นางศรีวิไล แก้วปรีชาโรงเรียนสมสะอาดดงมุขกรรมการ
3. นางพนิดา ทองชุมโรงเรียนบ้านปากโสมกรรมการ
4. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
5. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยาเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายอเนก บุญทีโรงเรียนบ้านหนองบ่อประธาน
2. นางโสพันธ์ ขัตติยะราชโรงเรียนบ้านปากมางกรรมการ
3. นางสุวรรณา ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
4. นางรัศมี วิชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
5. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอเนก บุญทีโรงเรียนบ้านหนองบ่อประธาน
2. นายโสพันธ์ ขัตติยะราชโรงเรียนบ้านปากมางกรรมการ
3. นางสุวรรณา ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
4. นางรัศมี วิชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
5. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธาน
2. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามกรรมการ
3. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองเเวงวิทยากรรมการ
4. นางเพียรจิตต์ ใยนนท์โรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายสมชาย เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธาน
2. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
3. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองเเวงวิทยากรรมการ
4. นางเพียรจิตต์ ใยนนท์โรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายสมชาย เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานิจ โยคินโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
2. นางลำไพ จันทรบินโรงเรียนบ้านนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สินพรมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางประทุม ขุลาหล้าโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
5. นางสาวบุษราคัม วงศ์อินอยู่โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานิจ โยคินโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธาน
2. นางลำไพ จันทรบินโรงเรียนบ้านนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สินพรมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางประทุม ขุลาหล้าโรงเรียนบ้านบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวบุษราคัม วงศ์อินอยู่โรงเรียนบ้านท่าสำราญเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมงคล ผิวผ่องโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือประธาน
2. นางชนิกา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ ดุลสุขโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางมุกดาภรณ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
5. นางแสงระวี ศรีธรโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยาเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยงค์ โคตรชมภูโรงเรียนโพนศิลางามวิทยาประธาน
2. นางสาวอุบลรัตน์ อุตมะโรงเรียนบ้านหม้อกรรมการ
3. นางปิยอร พันธุระโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางนริศรา ปานาโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
5. นางชนรดี ป้อมหารโรงเรียนบ้านท่าสำราญเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิมิต วิชิตโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ประธาน
2. นางเกษร ปัตถาวะโรโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นางสายสุนี แสนสุวรรณโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
5. นางผกามาศ จันทร์ใสโรงเรียนอาโอยาม่า 2เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรณชัย มีชัยนามโรงเรียนบ้านท่ากฐินประธาน
2. นางพิกุล มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นางรัชนี สิงหาพรมโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ บุญทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยาเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวธัญวลัย ไพศาลอนันต์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ประธาน
2. นายรณชัย มีชัยนามโรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
3. นางพิกุล มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
4. นางรัชนี สิงหาพรมโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ บุญทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยาเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ ดวงคำน้อยโรงเรียนอาโอยาม่า2ประธาน
2. นางศรีวิไล เเก้วปรีชากรโรงเรียนสมสะอาดงมุขกรรมการ
3. นางรัชนี สีหาพรมโรงเรียนบ้านเหมือดเเอ่กรรมการ
4. นางออมสิน จันทาคีรีโรงเรียนบ้านนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
5. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธวัชชัย กองศรีโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4ประธาน
2. นางสุนันทา บุญคงโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
3. นางสุภาพร บุญดีโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธาน
2. นางนันทนา วันเพ็ญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
3. นายเริงสรรค์ เปี่ยมดีโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นายเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลคอกช้างกรรมการ
5. นางปวริศา ปาอินทร์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์4เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธาน
2. นางนันทนา วันเพ็ญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
3. นายรังสรรค์ เปี่ยมดีโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางปวริศา ปาอินทร์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธาน
2. นางนันทนา วันเพ็ญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
3. นายเริงสรรค์ เปี่ยมดีโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางปวริศา ปาอินทร์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4เลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจักรพันธ์ นันทมีชัยโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยาประธาน
2. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางสุนทรี รัตนเดชโรงเรียนบ้านตอแกกรรมการ
4. นางสุนิจ แก้วมณีโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
5. นางสุนิจ โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธาน
2. นางสาวโยภา ศรีงามโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางเอมอร คำภูโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นายสัญญา ระวะรักษ์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา รัตนประทุมโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธาน
2. นางนันทนา วันเพ็ญโรงเรียนราชประชาสงเคราะห์14กรรมการ
3. นายเริงสรรค์ เปี่ยมดีโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางปวริศา ปาอินทร์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์4เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นางนันทนา วันเพ็ญโรงเรียนราชประชาสงเคราะห์ ๑๔กรรมการ
3. นายเริงสรรค์ เปี่ยมดีโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางปวริศา ปาอินทร์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเวศ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธาน
2. นางลักขณา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไกษร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
5. นางอุดมพร โคตรชมพูโรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเวศ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธาน
2. นางลักขณา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไกษร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
5. นางอุดมพร โคตรชมพูโรงเรียนบ้านดอนก่อโนนสวรรค์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
2. นางนันทนา วันเพ็ญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
3. นายเริงสรรค์ เปี่ยมดีโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางปวริศา ปาอินทร์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔กรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำดี จันทะเกษโรงเรียนร่วมมิตรวิทยาประธาน
2. นางขันทอง ชาปัญญาโรงเรียนบ้านปากมางกรรมการ
3. นางอนุธิดา นามมันโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
4. นางสรีย์ทิพย์ แสนบุญเมืองโรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการ
5. นางสำราญ เปี่ยมดีโรงเรียนป่าสักวิทยาเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวประณมพร เพชรโปรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธาน
2. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
3. นางชัชฎา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
4. นางชไมพร จันทนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
5. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวประณมพร เพชรโปรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธาน
2. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
3. นางชัชฎา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
4. นางชไมพร จันทะนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
5. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันวิสาข์ กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธาน
2. นางลำไพ จันทรบินโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ศิริแก้วเลิศโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
4. นางไชยณา สูตรสุคนธ์โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารฯกรรมการ
5. นางจารุวรรณ จันทร์ใบโรงเรียนบ้านหนองบ่อเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันวิสาข์ กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธาน
2. นางลำไพ จันทรบินโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ศิริแก้วเลิศโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
4. นางไชยณา สูตรสุคนธ์โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารฯกรรมการ
5. นางจารุวรรณ จันทร์ใบโรงเรียนบ้านหนองบ่อเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายอุย วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
2. นางสุทธนา ประเสริฐโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางพิกุลทอง มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
4. นางหนูพัฒน์ สิงห์โอโรงเรียนบ้านหนองบัววิทยากรรมการ
5. นางเกศฎาภรณ์ บรรหารโรงเรียนเหล่าฝ่้ายผดุงวิทย์กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายทศพร ใจขานโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อประธาน
2. นางกล้วยไม้ ชัยทองคำโรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวต้องรัก พรหมวงศาโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้งกรรมการ
4. นางธวัลรัตน์ ใจขานโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อกรรมการ
5. นางนุสรา วานิชโรงเรียนบ้านปากโสมเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางชลันดา สุทธากรณ์โรงเรียนอนุบาลจินลดาประธาน
2. นางประทุม ขุลาหล้าโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นางรัตติกร ไตรยางค์โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุขกรรมการ
4. นางสมพร แสงคาร์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางลักขณา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่เลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]