หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2555   12 ต.ค. 2555   13 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 322 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 322 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 321 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 321 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 323 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 323 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 222 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 222 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 214 11 ต.ค. 2555 09.00-11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 711 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 711 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 224 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร ๒ ห้อง เต้นท์ ๒ หน้าอาคาร ๒ 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 224 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ห้องคอม 4 ห้อง ห้องคอม 4 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 712 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
8 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 712 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
9 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 223 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 713 11 ต.ค. 2555 09.00-13.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 231 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 211 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 231 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 212 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 232 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร ๕ ห้อง เวทีหน้าอาคาร ๕ 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 713 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
9 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 232 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สนามหญ้าโรงเรียน 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สนามหญ้าโรงเรียน 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สนามหญ้าโรงเรียน 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สนามหญ้าโรงเรียน 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สนามหญ้าโรงเรียน 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 714 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 714 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 213 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 724 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 724 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 213 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 733 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 233 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 สพป.นค 1 ห้อง ห้องประชุมหินหมากเป้ง 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 722 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
11 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 722 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
12 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 233 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
13 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 721 11 ต.ค. 2555 09.00-11.00
14 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 721 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
15 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 สพป.นค 1 ห้อง ห้องประชุมหินหมากเป้ง 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สนามหน้าเสาธงชาติ 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 723 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 234 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 723 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
5 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 234 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 811 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 811 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 831 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 812 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 812 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
6 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 832 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 813 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 813 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
9 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 833 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 822 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 822 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
12 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 8 ห้อง 823 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีใต้ต้นจามจุรี 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
14 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีใต้ต้นจามจุรี 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
15 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีใต้ต้นจามจุรี 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
16 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีใต้ต้นจามจุรี 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
17 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีใต้ต้นจามจุรี 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
18 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวชมพู 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
19 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวชมพู 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
20 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เวทีใต้ต้นจามจุรี 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
21 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมบัวชมพู 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
22 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
23 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
24 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
25 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคารอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม๓ 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 514 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าเสาธง 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 514 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
5 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าเสาธง 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
6 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เต้นท์ ๑ หน้าอาคาร ๑ 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เต้นท์ ๒ หน้าอาคาร ๒ 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
8 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 5 11 ต.ค. 2555 09.00-16.00
9 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 4 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เต้นท์ ๔ หน้าอาคาร ๗ 11 ต.ค. 2555 09.00-11.00
11 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 3 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เต้นท์ ๓ หน้าอาคาร ๓ 11 ต.ค. 2555 09.00-11.00
13 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ลานแหล่งเรียนรู้ 11 ต.ค. 2555 09.00-11.00
14 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ลานแหล่งเรียนรู้ 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
15 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 4 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
16 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เต้นท์ ๑ หน้าอาคาร ๑ 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 311 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 311 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 331 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 312 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 312 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 331 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 313 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 332 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 313 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 332 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
11 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 214 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
12 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 333 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
13 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 333 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 734 11 ต.ค. 2555 08.00-16.00
2 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 521 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 521 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
4 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 522 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 522 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 511 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 512 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 513 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]