หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 13 ก.พ. 2556 09.00-11.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สักการะ อารมย์เย็น และคณะ โทร. 02-571-7595 08 9168 6929 08 7712 9090 http://krusakkara.wordpress.com
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.30-12.30 ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันเวลา 08.00 น.
3 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 6 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
07.00-17.30 วันที่ 4-5 ก.พ. 56 เข้ารับการอบรมที่ ร.ร.ธัญบุรี
4 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.30-12.30 ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันเวลา 08.00 น.
5 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 6 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
07.00-17.30 วันที่ 4-5 ก.พ. 56 เข้ารับการอบรมที่ ร.ร.ธัญบุรี
6 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 15 ก.พ. 2556 09.30-12.30 ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันเวลา 08.00 น.
7 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 6 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
07.00-18.00 วันที่ 5 ก.พ. 56 เวลา 17.00 น. ครูที่ปรึกษาทีม รับฟังคำชี้แจง รายละเอียด กติกาการแข่งขัน
8 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ชั้น 5 6 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 32
07.00-18.00 วันที่ 5 ก.พ. 56 เวลา 17.00 น. ครูที่ปรึกษาทีม รับฟังคำชี้แจง รายละเอียด กติกาการแข่งขัน
9 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 15 ก.พ. 2556 09.30-12.30 ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันเวลา 08.00 น.
10 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคารหอประชุมสิรินธราลัย ชั้น 1 ห้อง มัลติมีเดีย 13 ก.พ. 2556 10.30-15.30 ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.30 น. ลงโปรแกรม เวลา 09.30-10.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ โทร. 08 1714 0059 0 2583 1368 และ 0 2583 8311 ต่อ 4195 www.skn.ac.th
11 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี 14 ก.พ. 2556 09.30-12.30 ลงทะเบียน เวลา 07.00-08.00 น. ทดสอบเครื่อง เวลา 07.30-09.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ โทร. 08 6558 4058 และ 0 2583 7345 www.potinimit.ac.th
12 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.30-12.30 รายงานตัว 8.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.30 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รองวีนา แก้วอนุ โทร. 08 1902 1308
13 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 9.30-12.30 รายงานตัว 8.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.30 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รองวีนา แก้วอนุ โทร. 08 1902 1308
14 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.30-12.30 ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันเวลา 08.00 น.
15 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคาร สธ 1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1-2 13 ก.พ. 2556 10.30-15.30 ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.30 น. ลงโปรแกรม เวลา 09.30-10.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ โทร. 08 1714 0059 0 2583 1368 และ 0 2583 8311 ต่อ 4195 www.skn.ac.th
16 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต รังสิต ปทุมธานี ชั้น 5 11 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 24

12 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.00-17.00 ทุกทีมเข้าติดตั้งโครงงานได้วันที่ 10 ก.พ. 56 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
17 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.30-12.30 ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันเวลา 08.00 น.
18 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคาร สธ 1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1-2 13 ก.พ. 2556 10.30-15.30 ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.30 น. ลงโปรแกรม เวลา 09.30-10.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ โทร. 08 1714 0059 0 2583 1368 และ 0 2583 8311 ต่อ 4195 www.skn.ac.th
19 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต รังสิต ปทุมธานี ชั้น 5 11 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 12

12 ก.พ. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
08.00-17.00 ทุกทีมเข้าติดตั้งโครงงานได้วันที่ 10 ก.พ. 56 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
20 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.30-11.30 ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันเวลา 08.00 น.
21 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 14 ก.พ. 2556 09.00-12.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อภิรักษ์ ศรีวโรบล และคณะ โทร. 08 4024 7339 และ 0 2961 8891-3 www.hwn.ac.th
22 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 14 ก.พ. 2556 09.00-12.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อภิรักษ์ ศรีวโรบล และคณะ โทร. 08 4024 7339 และ 0 2961 8891-3 www.hwn.ac.th
23 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.30-11.30 ให้รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันเวลา 08.00 น.
24 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 13 ก.พ. 2556 09.00-12.00 สอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ อาจารย์สักการะ อารมย์เย็น และคณะ โทร. 02-571-7595 08 9168 6929 08 7712 9090 http://krusakkara.wordpress.com
25 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 9.30-12.30 รายงานตัว 8.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.30 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.ชำนาญ ทัดมาลี โทร. 08 9547 1949
26 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.30-12.30 รายงานตัว 8.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.30 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.ชำนาญ ทัดมาลี โทร. 08 9547 1949
27 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 09.30-12.30 รายงานตัว 8.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.จำเริญ สีมารัตน์ โทร. 08 1944 1147
28 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ห้อง อุทยานการเรียนรู้ ลพชัย-ประทุมมาศ แก่นรัตนะ (ห้องสมุดใหม่ใต้อาคาร 7 ชั้นล่าง) 14 ก.พ. 2556 10.00-13.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศิริพร นวลยง และคณะ โทร. 08 1734 3172 และ 0 2960 6060 www.pk.ac.th
29 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 9.30-12.30 รายงานตัว 8.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.30 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.จำเริญ สีมารัตน์ โทร. 08 1944 1147
30 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ห้อง 2202 13 ก.พ. 2556 10.00-13.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศิริพร นวลยง และคณะ โทร. 08 1734 3172 และ 0 2960 6060 www.pk.ac.th
31 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.30-12.30 รายงานตัว 8.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.30 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.ธเนส ปานอุทัย โทร. 08 9836 7441
32 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.30-12.30 รายงานตัว 8.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.30 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.ธเนส ปานอุทัย โทร. 08 9836 7441
33 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ห้อง 2204 13 ก.พ. 2556 10.00-13.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศิริพร นวลยง และคณะ โทร. 08 1734 3172 และ 0 2960 6060 www.pk.ac.th
34 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 15 ก.พ. 2556 9.30-12.30 รายงานตัว 8.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.30 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.พยนต์ นาคธรรมขันธ์ โทร. 08 1736 4502
35 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 15 ก.พ. 2556 9.30-12.30 รายงานตัว 8.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.30 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผอ.พยนต์ นาคธรรมขันธ์ โทร. 08 1736 4502
36 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
10.30-15.30 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30-09.30 น. จัดสถานที่ เวลา 09.30-10.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์จุลริณี ปั้นสังข์ และคณะ โทร. 08 1714 0059 (ส่งเอกสารรายงานโครงงานฯ จำนวน 5 เล่ม ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 6 ก.พ. 2556 ส่งไปที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี)
37 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 13 ก.พ. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน เวลา 12.00-13.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ โทร. 08 6558 4058 และ 0 2583 7345 www.potinimit.ac.th


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]