งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 000099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    ไชยมงคล
2. เด็กหญิงจิรัชญา    คีรีสัตยกุล
1. นางนิตยา    ใบยา
2 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกฤตพจน์    กำธรธีระเดช
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แซ่ม้า
1. นางสุวพร    อุปละ
2. นายชนะภัย    วรกมลธรรม
3 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอธิปัตย์    ยอดออน
2. เด็กหญิงทัศนียา    ศิริรัตน์
1. นางนิลัดดา    รัตนแสงภักดี
4 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสิทธิกร    อินปา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    จิตอารี
1. นายภิญโญ    นันต๊ะเสน
2. นายเสกสรร    จิตอารี
5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงตามตะวัน    นาระทะ
2. เด็กชายศิวกร    คำอั้น
1. นายพีรพงษ์    จันทร์ประกอบ
2. นายชนะชัย    จิณะเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................