งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Science Show ม.1-ม.3 000096
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอภิวิชญ์    ภูษาพัด
2. เด็กชายนพดล    ปามะ
3. เด็กชายบุรินทร์    ปามะ
1. นางรัชนี    ลำน้อย
2. นางรัชนี    ลำน้อย
2 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนรารัตน์    ภู่ศรี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พลจร
3. เด็กหญิงวรดา    อุตะชน
1. นางสาวตรีนุช    แห่วขัด
2. นางสาวพรรักษา    ปานหล้า
3 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวเขมิกา    อินสุด
2. นางสาวพิมพ์ใจ    ใจปิง
3. เด็กชายธวัชชัย    ใจปิง
1. นางชลิฎา    วิยา
2. นางชลิฎา    วิยา
4 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ป้องแก้ว
2. เด็กหญิงภาวดี    คันทะลือ
3. นางสาวนัฐธิดา    แสนทอง
1. นายวนัฐพงษ์    จิณะไชย
2. นางแสงเดือน    ปัญญามงคล
5 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอัจฉรา    ขอคำ
2. เด็กหญิงภาวินี    สกุลทองพัฒนา
3. เด็กหญิงชลดา    ไชยปิง
1. นายวิรัตน์    เนตรวีระ
2. นางพัชรี    ท่วมอ้น
6 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวนิภาวรรณ    ยืนยงกุล
2. นางสาวเพชรา    แซ่ย่าง
3. นางสาวพิมพา    แซ่ว่าง
1. นางกรรัก    พรมมิ
2. นางสุกัลยา    ใจมูลมั่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................