งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Science Show ป.4-ป.6 000095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงละอองดาว    อุดเต็น
2. เด็กชายธรีโชติ    บันอิน
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ดอนนอก
1. นายพิวากร    พันเที่ยง
2. นางพินผกา    สถิตย์ศิลาธรรม
2 โรงเรียนบ้านนาคอก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนิธิพร    มาทา
2. เด็กหญิงดารัณ    แสนทรงศิริ
3. เด็กชายนิรุชา    มีบุญ
1. นางสาววิลาวัณย์    อินต๊ะเขื่อน
2. นางรัตติกาล    อินธรรม
3 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศุภกิจ    ยากัพ
2. เด็กชายทลวัชร    ปรารมภ์
3. เด็กหญิงพิมพิญา    ทอาสุข
4 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงดุษิตา    บุญสงเคราะห์
2. เด็กหญิงธนัชพร    ชัยชนะ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ยะแสง
1. สิบเอกธวัชชัย    ขัดหย่อม
2. นางสาวปรียานุช    อนุจร
5 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    บุตรพงศกร
2. เด็กหญิงบุษกร    บุตรพงศกร
3. เด็กหญิงกีรตภรณ์    อุทุมพร
1. นางสาวสุวิมล    ลือยศ
2. นางสาวกรรณิกา    คำอั้น
6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    กันยะ
2. เด็กชายวิศรุต    ขันไชย
3. เด็กหญิงพรธิตา    ทวีชัย
1. นางอรวรรณ    ไชยสมบรูณ์
2. นางรัชนี    ลำน้อย
7 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวิษณุ    วิริยะพันธุ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ทนุกิจ
3. เด็กหญิงบงกชมาศ    ปิงสุแสน
1. นางนันทิกานต์    ไชยชนะ
2. นางสาวนริศรา    ฟูใจ
8 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศศิประภา    ใหม่วงศ์
2. เด็กหญิงศุภกานต์    หาญยุทธ
3. เด็กหญิงวรรณกร    เชียงทอง
1. นางยุพเรศ    ไชยอ้าย
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิมลสิริ    ขุลิลัง
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    เขียวมูล
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์    กลิ่นหอม
1. นางสาวจันทร์จิรา    วาฤทธิ์
2. นางสาวบุณฑริกา    ทะสี
10 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศุจินทรา    อินทิวงค์
2. เด็กหญิงมณีสุข    ขอคำ
3. เด็กหญิงนิตยา    ขอคำ
1. นายวิรัตน์    เนตรวีระ
2. นางพัชรี    ท่วมอ้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................