งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 000094
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายมนตรี    แซ่โซ้ง
2. เด็กชายอภิชัย    วิวัฒนาวิไล
3. เด็กหญิงจิราพร    ธัญมลคลทรัพย์
1. นายภูเมธ    ช่างเหล็ก
2. นางศิริภัทร    ปรารมภ์
2 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. นายชาติชาย    แซ่ท้าว
2. นายก้าวหน้า    กล้าพิทักษ์
3. เด็กหญิงดอกไม้    พิทักษ์อนันตกุล
1. นางสุวพร    อุปละ
2. นายไพฑูรย์    วงศ์ฮาด
3 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสิริภัทร    สมทุม
2. เด็กหญิงสุภิสรา    จิตอารี
3. เด็กหญิงอนันทิตา    จิตอารี
1. นายจำรูญ    ใจการ
2. นางอุบล    แปงเครื่อง
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงตรีสุคนธ์    วงศารัตน์
2. เด็กหญิงสงกรานต์    โทปุรินทร์
3. เด็กชายณัฐพงษ์    ศรีวิชัย
1. นายพีรพงษ์    จันทร์ประกอบ
2. นายชนะชัย    จิณะเสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................