งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 000093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชฏาพร    แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงธัญสินี    แซ่ม้า
3. เด็กหญิงธนิษฐา    ปกรณ์ธนกุล
1. นางเยาวลักษณ์    ยะกับ
2. นางสาวพวงผกา    ลือยศ
2 โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภาณุพงค์    ธนะขว้าง
2. เด็กชายวิทวัส    สฤทธิ์
3. เด็กชายชาญชัย    ไชยสลี
1. นายนฤพนธ์    ใบยา
3 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนนท์ธเทพ    ตานยวง
2. เด็กชายธนานนท์    จิตตรง
3. เด็กชายขจรศักดิ์    ก๋าทอง
1. นายอำนาจ    ไทยป้อม
2. นายวิหล่ำ    ตันชูชีพ
4 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ยศเสือ
2. เด็กหญิงศตพร    ดำเสน
3. เด็กชายพอฤทัย    ทรายแหลมทอง
1. นางปรานอม    อินบรรเลง
2. นางสาวสุวิมล    ลือยศ
5 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณกร    สุวรรณ
2. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา    ปัญญาภู
3. เด็กชายศิริศักดิ์    จิตอารีย์
1. นางอุบล    แปงเครื่อง
2. นายสมบูรณ์    ดีอุ่น
6 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์    ฉักขวะ
2. เด็กชายกิตติชัย    อินปา
3. เด็กหญิงภาริณี    อินปา
1. นายภิญโญ    นันต๊ะเสน
2. นางกันกพร    ไชยบุญเรือง
7 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเมตตา    บรูพา
2. เด็กหญิงสุจินดา    แปงอุด
3. เด็กหญิงเอื้อมพร    เทิดวัฒนชัย
1. นางชาลิลา    ปั้นกิจวานิชเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................