งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 000092
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    แซ่ม้า
2. เด็กหญิงจิรานันท์    ท้าวบุญญาภินิกุล
3. เด็กหญิงวิภาวดี    แสนท้าว
1. นายภูเมธ    ช่างเหล็ก
2. นางรุ่งทิวา    กิ่งก้าน
2 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเดชบดินทร์    ปาริน
2. เด็กหญิงอธิติยา    จิตรกว้าง
3. เด็กหญิงนฤพร    พะยอม
4. เด็กหญิงกานต์มณี    ใจแก้ว
5. นางสาววนิดาพร    เรืองตระกุลชัย
1. นายสมศักดิ์    จิตรตรง
2. นายสมเกียรติ    แซ่โค้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................