งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 000091
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสุรชัย    กันยะ
2. เด็กหญิงโชติกา    คำเขื่อน
3. เด็กหญิงสโรชา    ทานัน
1. นางโสภิตา    ปรารมภ์
2 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวิสิทธิ์    พิทักษ์อนันตกุล
2. เด็กชายแสนสุข    กีรตินันทกุล
3. เด็กชายเอกชัย    ยอดออน
1. นายชนะภัย    วรกมลธรรม
2. นางสุวพร    อุปละ
3 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายมนต์รักษ์    ใจปิง
2. เด็กชายคำรณ    คำแปลงใส
3. เด็กชายสมพร    อักขระ
1. นางสาวดารารัตน์    กิติยะ
4 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวขวัญพร    ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ใจปิง
3. เด็กหญิงกฤษณา    ใจปิง
1. นางลำดวน    ฟองธิวงศ์
2. นางสบููรัตน์    จันทรา
5 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรัตติยา    เสารางทอย
2. เด็กหญิงฐิติพร    ดอนคำ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    สุขขา
1. นางอุไรวรรณ    จุมพลศรี
2. นางสุภาชาติ    วรนัฐนันท์
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวรัตติการ    มีบุญ
2. นางสาวสุดาพร    แก้วโก่๋
3. เด็กหญิงทิฆัมพร    มีบุญ
1. นางญาณินท์    งานวิชา
7 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปิยธิดา    สุมทุม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุทธิมา
3. เด็กหญิงจันทลักษณ์    แก่นตะนุ
1. นางสาวตรีนุช    แห่วขัด
2. นางสุลักขณา    พรหมรักษ์
8 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. นายศักดิ์นรินทร์    อินปา
2. นายบรรณวัฒน์    จ๋อมหล้า
3. เด็กชายยุทธการ    วรรณา
1. นายภิญโญ    นันต๊ะเสน
2. นางปราณี    สัตตคุณากร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................