งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 000090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงช่อผกา    สมรรถวัฒน์
2. เด็กหญิงเสาวรีย์    แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงชฎาพร    แซ่ม้า
1. นางศิริภัทร    ปรารมภ์
2. นางรมณีย์    จันทร์สุข
2 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสมยศ    แซ่ย่าง
2. เด็กชายตระการ    คงพิริระนันท์
3. เด็กชายจิรพงศ์    กำเนิดมงคล
1. นายชนะภัย    วรกมลธรรม
2. นางสาวพรรณิดา    ชาวส้าน
3 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกันยนา    ใจปิง
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    เขื่อนเมือง
3. เด็กหญิงศุภาภรณ์    อาสา
1. นางสาวพวงผกา    หลบภัย
2. นางสาววิไลวรรณ    ใจบุญ
4 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    พลทองสถิตย์
2. เด็กชายธนดล    พรมตอง
3. เด็กชายณัฐภูมิ    น้ำตอง
1. นางอรพินท์    สีโสภา
5 โรงเรียนอนุบาลนิธากร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพีรดา    ธนะขว้าง
2. เด็กหญิงโสภิดา    แก้วทิตย์
3. เด็กหญิงชนิสรา    ปวงคำ
1. นายธนเสฏฐ์    เทแก้ว
6 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุวดี    ทนุกิจ
2. เด็กหญิงสุธาสินี    เมฆแสน
3. เด็กหญิงหทัยภัทร    ขัติยา
1. นางจุฬาลักษณ์    จิตอารี
2. นางสาวสุวิมล    ลือยศ
7 โรงเรียนบ้านสบขุ่น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิวิศนา    ศรีนวล
2. เด็กชายรัตนาภรณ์    เตรียมคำ
3. เด็กหญิงอัมพกา    ไชยวงค์
1. นางสาวปรานอม    ธรรมศิริ
8 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ทีฆาวงศ์
2. เด็กหญิงวิภาวี    ไชยช่อฟ้า
3. เด็กหญิงปิยพร    ประทุมมาศ
1. นางนันทิกานต์    ไชยชนะ
9 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนพดล    คำวงค์
2. เด็กหญิงธมนวรรณ    ยศอาลัย
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    คำวงค์
1. นางสาวภนิดา    เตชา
2. นางวิไลวรรณ    มั่งคั่ง
10 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธนพร    แปงสอน
2. เด็กหญิงพิมลนาฎ    ดวงพันธ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    พิศจารย์
1. นางภัคจิรา    เย็นใจมา
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เกลียงเกลา
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    นันศิริ
3. เด็กหญิงภุธเนศ    ขำเจริญ
1. นางครองสิน    นันต๊ะเสน
2. นางสาวกฤษดาภรณ์    อินต๊ะนัย
12 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงพิณเพ็ชร    แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงอโณทัย    แซ่ว่าง
1. นางสุกัลยา    ใจมูลมั่ง
2. นางกรรัก    พรมมิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................