งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 000009
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพิกา    ธรรมศินิ
1. นายประหยัด    ลำน้อย
2 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญชีวา    อาชาบุญญาวิศิษฏ์
1. นางกัลยา    ณ น่าน
3 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวกิตติวรา    กุลนา
1. นายประภาส    จันทรา
4 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสมเกียรติ    มีสา
1. นางสาวจริยาภรณ์    รัตนประภา
5 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ใจปิง
1. นางสาวฑาริการ์    สงวนศักดิ์
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ปาคำ
1. นางสาวจำปา    สุฤทธิ์
7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธริดา    อินเป็ง
8 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพีรดา    จิตอารี
1. นางวีรวรรรณ    คำเทพ
9 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอินทิรา    เทใหม่
1. นางพวงพยอม    สุปัน
10 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปิ่นโสภา    ศรีวิชัย
1. นางสาวกัลยาวรรณ    มีแสง
11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงยุวดี    กล้าพิทักษ์
1. นางบานเย็น    คำแฮ
12 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวินิธา    เขื่อนเมือง
1. นางสาวนงนุช    ลังธรรมมา
13 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวปณิตา    รกไพร
1. นางสาวอนงค์พรรณ    รกไพร
14 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ขอคำ
1. นางณัฐณิชา    ธรรมราชข
15 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวศรีนวล    จิตต์ราวงศ์
1. นางอุไร    พุฒหมื่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................