งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 000085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวไวยุดา    พรมมีเดช
2. นางสาวณัฎฐินี    มีบุญ
3. นางสาวแก้วมณี    สว่างยิ่งเจิญ
1. นางสาวพีชาณิกา    ยาปัน
2 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธันธิวา    เจริญพงศ์
2. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์    แหวนหลวง
3. เด็กหญิงกฤษณา    วงค์ม่าน
1. นางปาณิศา    ไชยสลี
3 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเกรียงไกรศร    คำมุง
2. เด็กหญิงคัทรียา    ใจปิง
3. เด็กหญิงดลยา    อักขระ
4 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ลีพรม
2. เด็กหญิงกุลณัฐ    สุทธการ
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ธัญญะ
1. นางญาณินท์    งานวิชา
5 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวดวงนภา    กิตินันท์
2. นางสาวสดารัตน์    มีบุญ
3. นางสาวรจนา    ชราชิต
6 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    งามใจสกุล
2. เด็กหญิงวนัชญา    แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงอรวี    แซ่กือ
1. นางสาวตรีนุช    แหวปัด
2. นางเพชร    สุฤทธิ์
7 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชนาพร    แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงกุลสตรี    อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงดาว    แซ่เฮ้อ
1. นางปิ่นทิพย์    หาญยุทธ
2. นายหาญ    จินดาสวัสดิ์
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวประภัสสร    อินทะรังษี
2. เด็กหญิงศรีสุดารัตน์    เทพจันตา
3. เด็กหญิงอิสราพร    เทพจันตา
1. นางสาวบุณฑริกา    ทะสี
2. นางสาวจันทรืจิรา    วาฤทธิ์
9 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนา    อุดพรม
2. นายนราธร    โนจันทร์
3. นางสาวสุวิตา    ธรรมสละ
1. นายวนัฐพงษ์    จิณะไชย
2. นางแสงเดือน    ปัญญามงคล
10 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวธันยพร    ไชยสลี
2. นางสาวสุภัทรา    ขอคำ
3. นางสาวพิมพ์พิสุทะิ์    แพงดา
1. นายวิรัตน์    เนตรวีระ
2. นางพัชรี    ท่วมอ้น
11 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวอาภา    แซ่ว่าง
2. นางสาวสุวนันท์    แซ่ว่าง
3. นางสาวพิมพา    แซ่ว่าง
1. นางกรรัก    พรมมิ
2. นางสุกัลยา    ใจมูลมั่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................