งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 000008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสาริณี    อุ่นถิ่น
1. นางสาวละัมัย    ปันอิน
2 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนธิดา    คงมหาเลิศ
1. นางจำลอง    ไขยยา
3 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสงกรานต์    วิลัยสัก
1. นางสาวอัจฉรา    กันทาท้าว
4 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธันญาภรณ์    คำยวง
1. นางนวลสวาท    ไชยช่อฟ้า
5 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเจษฏากร    คำแปง
1. นายวีรศักดิ์    กำยา
6 โรงเรียนบ้านขอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    พันชน
1. นางธัญรัศม์    จสินทร์จิโรภาส
7 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2
8 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ปฏิพัทธ์ดำรง
1. นางิิเทียมจิต    หาญยุทธ
9 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพิชานันทื    คำยันต์
1. นางวนิดา    สวนแก้ว
10 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์หน่อ    หน่อปัน
1. นางบุษบา    โพธิรินทร์
11 โรงเรียนบ้านตึ๊ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจันทการต์    ขันทะสีมา
1. นางสุชาดา    ไตรจิรดา
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกวินธิดา    อินธูใจ
1. นางรัตนาพร    ไชยศิลป์
13 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอัญธิการ์    วิชา
1. นางสาวสุเมธี    ศิริ
14 โรงเรียนบ้านปอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์    เกียรติมีแสง
1. นางศิริมาศ    วงศ์สุวรรณ
15 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกิ่งกานต์    จฉมหล้า
1. นายอนุสาร    ไชยวุฒิ
16 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    คำแคว่น
1. นางสาววรินทรื    คำเขย
17 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    หอมดอก
1. นางสาวพิชญ์สินี    พร้อมวิหาร
18 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงยุภาภรณ์    บุญราษฏร์
1. นางอรนันท์    สิทธิชัย
19 โรงเรียนบ้านสันเจริญ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงี๋่ศศินา    เลิศวรายุทธ์
1. นายขวัญศึก    เมฆอากาศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................