งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000725
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกอกจูน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปิยพันธ์    พนะสัน
2. เด็กชายพงศกร    พนะสัน
3. เด็กชายพงษ์พันธ์    ไชยะ
2 โรงเรียนบ้านสันเจริญ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณอร    แซ่ลี
2. เด็กชายนพดล    แซ่พาน
3. เด็กชายชยันต์    แซ่ลี
1. นายเดชา    กาบคำ
2. นางระรื่น    อิ่นแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................