งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000724
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายรุ่งสุริยา    บัวเหล็ก
2. เด็กชายสมศักดิ์    บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงลำภู    บัวเหล็ก
1. นายเอกชัย    ชุมศรี
2. ว่าที่ร้อยโทกฤษณพงษ์    ปิงยศ
2 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนันทกร    อินปา
2. เด็กชายศุภกิจ    วรรณชน
3. เด็กชายณััฐวัตร    อินปา
1. นางนันสินี    หลักคำ
2. นายปิยะสันต์    วรรณภพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................