งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000715
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสุริยา    คำแคว่น
2. เด็กชายฉัตรสุดา    บุญอินทร์
3. เด็กหญิงเครือวัลย์    บุญอินทร์
1. นายก้าวพารักษ์    ชาวส้าน
2. นางสาวกรรณิกา    นะเอ้ย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................