งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แอโรบิค บกพร่องทางด้านสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 000714
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเกวต สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายมานะ    ศิริคาม
2. เด็กชายมพิจักษณ์    ศิริคาม
3. เด็กชายประพันธ์    ศิริคาม
4. เด็กชายอภิวัฒน์    ศิริคาม
5. เด็กหญิงมาลี    ศิริคาม
1. นายอดิศักดิ์    ยั่งยืนทวี
2. นางสาวศรัญญา    ตาริน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................