งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แอโรบิค บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000713
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงลำภู    อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงนาตยา    บัวเหล็ก
4. เด็กชายประทิน    บัวเหล็ก
5. เด็กหญิงซอ    อุ่นถิ่น
6. เด็กหญิงรินรดา    บัวเหล็ก
1. นายกฤตณ์    ปัทถาพงษ์
2. นายวรพล    ทรงสิริกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................