งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สภานักเรียน ป.1-ป.6 000071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    คำยันต์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    เบญจโศภิษฐ์
3. เด็กชายวัชรพล    ตระกลเดชะ
4. เด็กหญิงธัญสินี    ขันทะสีมา
5. เด็กหญิงชัญญา    ทรงเสรีย์
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ซอเสียง
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ    อุ่นเรือน
8. เด็กชายณัฐนนท์ััััััััััััััััััััััััััััััั    เวทำ
9. เด็กหญิงสลิลญา    ทองโฉม
10. เด็กหญิงสุรนุช    ศรีมาเหล็ก
1. นายธีรพันธุ์    บุญเกิด
2. นางจำนงจิต    บุญเกิด
3. นางอำพล    พงษ์ขัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................