งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สภานักเรียน ม.1-ม.3 000070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเกริกพล    อุ่นถิ่น
2. นายกฤษกร    ธิยาวงศ์
3. เด็กชายอนุภาพ    อุ่นถิ่น
4. เด็กหญิงพิมพา    บัวเหล็ก
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    บัวเหล็ก
6. เด็กหญิงปราณี    อุ่นถิ่น
1. นายจตุรวิทย์    ซึ่งสมณกุล
2. นางสาววนัสนันท์    สนโต
3. นางสาวพิชามญชุ์    ปัญญาภู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................