งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 000007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์    ปะทิ
1. นางประภาทิพย์    ทับทิม
2 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุทินา    ทานัน
1. นางยุพิน    ตั้งเจียมศรี
3 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธนัชพร    หม่อนแก้ว
1. นางสุภาพ    อินต๊ะ
4 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ปันชู
1. นางมะลิ    ฝีปากเพราะ
5 โรงเรียนบ้านนาคอก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอริยา    แสนทรงสิริ
1. นางสาวกรรณิการ์    สุยะ
6 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงญาดา    สุวรรณพงศ
1. นางสุริพง    หิรัตวุด
7 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงฉันทนา    อุ่นถิ่น
1. นายศุภชัย    กวางสวย
8 โรงเรียนบ้านปางกอม สพป. น่าน เขต 2
9 โรงเรียนอนุบาลนิธากร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเปรมฤดี    พุรมหมื่น
1. นางสาวมัตติกา    เชียงหนุ้น
10 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    คำรศ
1. นางลำเพียร    เมฆอากาศ
11 โรงเรียนบ้านพาน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวัลภา    ยศเลิศ
12 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงประทานพร    จุนทการบัณฑิต
1. นางนิตยา    มุณีนันทรัฒน์
13 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    อินตะเหล็ก
1. นางลำพิน    ฮุ่งหวล
14 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพฤทธิ์ติพร    พิทักษ์สันติ
1. นางวาทินี    เมธีวีรวัฒน์
15 โรงเรียนบ้านดอนแท่น สพป. น่าน เขต 2
16 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายจีรพัฒน์    ท้าวธนกุล
1. นางวศพร    พิมพ์มาศ
17 โรงเรียนบ้านปอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    ภิวงค์
1. นางศิริมาศ    วงศ์สุวรรณ
18 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเมขลา    สมมีชัย
1. นายลนุสาร    ไชยวุฒิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................