งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 000067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจิตรสุภา    คำเทพ
2. เด็กหญิงศศิวิมล    ทรงเจริญกุล
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์    เนตรทิพย์
1. นายพีรวุฒิ    แสนนิทา
2. นางปรานอม    อินบรรเลง
2 โรงเรียนบ้านปางหก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอนันญา    เลื่อมไทสง
2. เด็กชายณัฐพงค์    สุริยา
3. เด็กหญิงกาญจนา    ท้าวคาม
1. นายนิรันดร์    มงคล
3 โรงเรียนบ้านแดนพนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกิตติเดช    ชาวส้าน
2. เด็กชายธนวัฒน์    กันธุระ
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์    อินปา
1. นายสาคร    สะสม
4 โรงเรียนบ้านนาฝ่า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธนาวัฒน์    เทพกัน
2. เด็กชายกฤตภาส    หอมสุคนธ์
3. เด็กชายฉันฑวัต    วันดี
1. นายเฉลิม    อินทะนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................