งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 000064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    จารุภคพร
1. นางสาววัทนพร    พรหมโชติ
2 โรงเรียนนบ้านนาหนุน 2 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภาวัชญาฐิ์    กลับมา
1. นายทรงชัย    หิรัญกุล
3 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    มิ่งมิตรวิบูลย์
1. นางสาวดาริน    คุ้มไกรสร
4 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนรี    มูลมอญ
1. นางสาวอัจฉรา    กันทาท้าว
5 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเอื้อมฤทัย    ธนะขว้าง
1. นางศรีเรือน    อุ่นอกพันธ์
6 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปาณิศา    เขาหลวง
1. นางยุพิน    รัตนพิกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................