งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 000063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรติมา    ไชยสาร
2. เด็กหญิงมาติกา    จิตอารี
3. เด็กหญิงรุจิรางค์    ใบยา
4. เด็กหญิงโชติกา    ทุ่งโปร่ง
5. เด็กชายนภัทรสินทร์    มุขเพ็ช
1. นางสิริพร    ไชยยะ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    เจริญอาจ
2. เด็กหญิงพจีกานต์    คำมี
3. เด็กหญิงพัสวี    ตาลตา
4. เด็กหญิงอรพรรณ    นันท์ชัย
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ไชยวงค์
1. นางอำนวย    นันท์ชับ
2. นายเธียร    คำเขียว
3 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมิริพร    พรมถานา
2. เด็กหญิงนนทนี    บุญเทพ
3. เด็กหญิงมธุรดา    หาญยุทธ
4. เด็กหญิงอุบลวรรณ    แจ้งโทน
5. เด็กหญิงกาญจนา    ยอดออน
1. นายกิตติคุณ    บุญเทพ
2. นายสมศักดิ์    พรหมรักษ์
4 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเอกราช    แซ่เล้า
2. เด็กชายสิทธินนท์    อินปา
3. เด็กชายศิริชัย    เทียนรุ่งอรุณ
4. เด็กหญิงหฤทัย    แซ่ผ่าน
5. เด็กหญิงปิยะธิดา    มากมี
1. นางสาวนทสรวง    ศิริวัฒนานุกุล
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติมน    เทพจันตา
2. เด็กหญิงวาสนา    นันรุ่ง
3. เด็กหญิงชลาลัย    บุญล้น
4. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    เทพจันตา
5. เด็กหญิงชมพูนุท    พงษ์พันธ์
1. นายสมคิด    คำคง
2. นางพิกุล    อินทะรังษี
6 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวปานชรี    รกไพร
2. นายศาสตรา    ลุยตัน
3. เด็กหญิงนันทนา    วงศ์คำจันทร์
4. นางสาวดาริกา    รกไพร
5. เด็กหญิงสราญรัตน์    รกไพร
1. นางกฤตพร    ใบยา
2. นางสาวรัสมี    ธนะวัง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................