งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Multi Skills Competition ม.1-ม.3 000061
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    ช่วยนุกิจ
1. นางสืบสาย    ไชยศิลป์
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนุชจนี    จันฟัก
1. นางอำนวย    นันท์ชัย
3 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงลินดา    แซ่ว่าง
1. นางสาวนทสรวง    ศิริวัฒนานุกุล
4 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสนั่น    ใจปิง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................