งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Multi Skills Competition ป.4-ป.6 000060
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพลพล    ธัญญาผล
1. นางฉวีวรรณ    สวนจักร์
2 โรงเรียนอนุบาลนิธากร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสุรชาคริษฐ์    สายทอง
1. นางอมรรัตน์    ปันชมภู
3 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชยาทิพย์    สกุลวสุพันธ์ุ
1. นางธิดารัตน์    คำยันต์
4 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์    บุญยเกษตร
5 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายไกรวุฒิ    จิตอารี
1. นายเย็น    คีรีสัตยกุล
6 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายรณชัย    ดอนนันชัย
1. นายเติมศักดิ์    กุณา
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวนัชพร    ชะนะคงกะพรรณ
1. นางดวงฤทัย    ยะตุ้ย
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปัญญา    ก๋าคำ
1. นางพิกุล    วัดคำ
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    หนักแน่น
1. นางพิกุล    อินทะรังษี
10 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนรรณวิฑิต    จิณะเสน
1. นางวินุช    เทพกัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................