งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 000006
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. นายนัก    ใจปิง
2. เด็กชายสุรพงษ์    ใจปิง
3. เด็กชายธวัช    จักประ
1. นายยศรินทร์    รัตนสมหาร
2. นายสมพงษ์    เลิศประเสริฐ
2 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. นายวุฒิชัย    สารเทพ
2. นายไชยนันท์    ราชทะนุ
3. นายราเชนทร์    ชาวแพร่
1. นายวีระชาติ    โนราช
3 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. นายอาทิตย์    แปงอุด
2. นายูภูวนัย    แปงอุด
3. เด็กชายชวลิต    แปงอุด
1. นายทศพร    พรมมี
2. นายอานนท์    กองหล้า
4 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอรรถพล    ขันรินทร์
2. เด็กชายรุ่งรุจ    กิตินันท์
3. เด็กชายนพดล    ยะแสง
1. นางทักษกานต์    เสฏฐวุฒิพงศ์
2. นายสมัคร    เนตรทิพย์
5 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสาธินี    อินปา
2. เด็กหญิงสุดธิดา    อินปา
3. เด็กหญิงกรรณิภาร์    พนะสัน
1. นายเกรียงไกร    สิทธิวุฒิ
2. นายหาญ    จินดาสวัสดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................